Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตจังหวัดนนทบุรี 

    พูลทรัพย์ หุ่นนาค; สุภา กีร์ติบุตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1998)

    การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษา 1) สภาพการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตจังหวัดนนทบุรี 2) ปัญหาการบริหารงาน โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตจังหวัดนนทบุรี 3) เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน 4) เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตจังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน โดยใช้แนวคิดในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเอกชนตามลักษณะงาน 6 งาน คือ (1) งานวิชาการหรืองานการเรียนการสอน (2) งานกิจการนักเรียน ...