Now showing items 1-15 of 15

 • Thumbnail

  การขับเคลื่อน EEC กับการพัฒนาประเทศ 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-04-30)

  ความมุ่งหมายในการพัฒนา EEC นอกจากนี้จะใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักการพัฒนาแล้ว ยังมุ่งเป้าเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ โดยส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางเศรษบกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการสะสมเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 • Thumbnail

  การพัฒนาความยั่งยืน จุดสมดุลอุตฯ-สิ่งแวดล้อม 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-09-03)

  โครงการ EEC มีเป้าหมายเพื่อยกระดับเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็น "World-class Economic Zone" เพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
 • Thumbnail

  การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและจีน 

  นิติธร ครุทบางยาง; มนตรี โสคติยานุรักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและจีน โดยทำการศึกษาครั้งนี้สำรวจกลุ่มตัวอย่างประมาณ 800 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปจำนวน 400 คนและนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน 400 คน เพื่อประเมินพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม รวมถึงการเปรียบเทียบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม โดยนำผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้ามาวิเคราะห์ทางสถิติ ในส่วนของการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้า ...
 • Thumbnail

  จากแนวคิดรางวัลโนเบล สู่การพัฒนาศก.EEC 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติ มีเดีย กรุ๊ป, 2019-01-15)

  William D.Nordhaus และ Paul M.Romer 2 นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลชื่อดังระดับโลก ได้แสดงให้เห็นถึงทัศนะการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาคในระยะยาวที่แตกต่างออกไปจากเดิม โดยได้มีการบูรณาการมุมมองการวิเคราะห์ในมิติเกี่ยวกับสภาพอากาศและนวัตกรรมเทคโนโลยีร่วมด้วย ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นการมองถึงผลของการพัฒนาประเทศในระยะยาว
 • Thumbnail

  นโยบายอีอีซี เชื่อมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-08-06)

  ประเด็นที่น่ากังวลของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ก็คือ การบริหารเศรษฐกิจในเรื่องการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน ปัญหาก็คือ การกระจุกตัวของความเจริญ และการขยายตัวของรายได้ต่อหัวของประชากรได้เพียงในพื้นที่เป้าหมายเท่านั้น แต่ไม่ส่งผลต่อพื้นที่ใกล้เคียงและนอกพื้นที่ให้เติบโตได้ตามผลการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
 • Thumbnail

  ประเด็นท้าทาย'เมกะโปรเจค'อีอีซี 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-12-20)

  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมเเละโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เเละสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพเเละประสิทธิภาพรองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการ EEC มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทั้งทางราง ทางน้ำ เเละทางอากาศ ได้เเก่ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 ท่าอากาศยานการ(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) พัฒนาท่าเรือเเหลมฉบังเเละท่าเรือจุกเสม็ด เเละหนึ่งในโครงการที่สำคัญเพื่อรองรับการพัฒนา EEC คือการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานอู่ตะเภา
 • Thumbnail

  ปัจจัยเชิงบวกของเศรษฐกิจ 3 จังหวัด 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-06-07)

  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดมาจากโครงการ Eastern Seaboard ที่เกิดขึ้นในปี 2525 ด้วยการตอบรับทิศทางอุตสาหกรรมใหม่ของโลก โดยมุ่งหวังให้โครงการ EEC เป็นฐานการลงทุนและตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการสนับสนุนและผักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศกำลังพัฒนา และก้าวเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
 • Thumbnail

  ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของไทย 

  เบญจพล เรียบร้อย; มนตรี โสคติยานุรักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด รวมทั้งเพื่อวิเคราะห์ว่าความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาล การกระจายอำนาจในการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของไทยหรือไม่ อย่างไร โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในช่วงระยะเวลา 16 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 - 2558 โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression ...
 • Thumbnail

  ภารกิจรัฐบาลใหม่ สร้างเศรษฐกิจยั่งยืน 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-03-25)

  เศรษฐกิจของประเทศกำลังมีแนวโน้มลดต่ำลง ภาวะหนี้ภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูงด้วยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนจากสถาบันการเงินต่อ GDP ที่ประมาณ 78.3% ในขณะที่ภครัฐมีมูลค่าหนี้คงค้างอยู่ถึง 6.8 ล้านล้านบาท และมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ประมาณ 41.2% รัฐบาลชุดใหม่ควรที่จะต้องมีทั้งนโยบายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งควรที่จะต้องเป็นนโยบายที่ต้องตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มไปพร้อมกัน รัฐบาลจะต้องเตรียมการและมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเด็นที่เร่งด่วน และที่จะละเลยไม่ได้ คือ นโยบายหรือมาตรการในการเพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐเอง เพื่อให้การดำเนินนโยบายต่างๆ ...
 • Thumbnail

  ระเบียงเศรษฐกิจ 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-07-02)

  โครงการระเบียงเศรษฐกิจของเอเชียในภาพรวม มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญหลักคือการริเริ่มการส่งเสริมการบูรณาการร่วมกันภายในภูมิภาคและได้มีการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าที่สอดคล้องร่วมกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในขอบเขตระดับประเทศ เพื่องหวังผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สร้างงานกระจายผลประโยชน์ และลดความยากจน
 • type-icon

  ศัพท์เศรษฐศาสตร์ 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (หจก.ทีพีเอ็น เพรส, 2017-02)
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฏี และนโยบาย 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ทีพีเอ็น เพรส, 2017)
 • Thumbnail

  อีสเทิร์นซีบอร์ด บทเรียนกระจายรายได้ 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-07-05)

  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรื EEC เป็นโครงการที่รัฐบาลหวังผลลัพธ์เช่นนั้นอย่างยั่งยืน ร่วมกับการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นวิถีทางของการยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศกำลังพัฒนาด้วยการยกระดับรายได้ต่อหัวของประชากรอย่างน้อย 15,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีได้อย่างยั่งยืน
 • Thumbnail

  'อีอีซี'ต้องบูรณาการนวัตกรรม-สิ่งแวดล้อม 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติ มีเดีย กรุ๊ป, 2019-01-31)

  จากการที่ 2 นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปีล่าสุด ได้วิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคระยะยาวที่ต่างจากเดิม โดยบูรณาการมิติเกี่ยวกับสภาพอากาศและนวัตกรรมเทคโนโลยีร่วมด้วย ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศตลอดจนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ ควรบูรณาการบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลและเอกชนทุ่มเงินลงทุนจำนวนมหาศาล เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต
 • Thumbnail

  'เอสเอ็มอี'ต้องปรับตัวรับโอกาสธุรกิจจากอีอีซี 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-11-05)

  โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) เป็นเมกะโปรเจคที่รัฐบาลปัจจุบันพยายามผลักดันเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อดึงดูดการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยระยะยาว