Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทำสัญญาจ้าง : กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแก่น 

    มนัสนันท์ ชัยกิจยิ่งเจริญ; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

    การศึกษาครั้งนี้เป็นการนำวิธีการทำสัญญาจ้างมาใช้ในเทศบาลมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อดีข้อเสียของการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทำสัญญาจ้าง (Contracting Out) ของเทศบาลนคร 2) เพื่อศึกษาประเภทการบริการสาธารณะที่เหมาะสมในการ ใช้การจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทำสัญญาจ้างในเทศบาลนคร 3) เพื่อศึกษาถึง ประสทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทำสัญญาจ้างของเทศบาลนครรูปแบบการศึกษาใช้วิธี การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้กรณีศึกษาในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแก่น ในเทศบาลทั้ง 2 แห่งผู้วิจัยดำเนินการศึกษาใน 4 โครงการคือ 1) การเก็บขนขยะ ...