Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    คุณภาพชีวิตในการทำงาน จิตลักษณะ และการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงาน : กรณีศึกษา พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 

    มนเสฏฐ ประชาศิลป์ชัย; บังอร โสฬส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องของคุณภาพชีวิตในการทำงาน จิตลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน จิตลักษณะความเชื่ออำนาจในตน จิตลักษณะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงาน ฝ่ายปฏิบัตัการและพนักงานฝ่ายสนับสนุนในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจำนวน 320 คน เก็บรวบรวม ข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม 5 ฉบับได้แก่แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลแบบสอบถามคุณภาพ ชีวิตในการทำงาน แบบสอบถามจิตลักษณะ แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและแบบสอบถามความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงาน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ...