Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เบื้องหลังของสงครามดับสูญเชื้อชาติลาวที่สยามได้ก่อขึ้นในปี ค.ศ.1827 

    มยุรี เหง้าสีวัฒน์, เผยพัน เหง้าสิวัทน์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1997)

    ในต้นศตวรรษที่ 19 เมืองเวียงจันทน์เป็นนครหลวงที่เจริญรุ่งเรือง John Crawfurd ฑูตอังกฤษเข้าที่มาเจรจาทำสัญญาอยู่บางกอกในปี 1822 ได้บรรยายถึงเมืองเวียงจันทน์ที่ผู้กล่าวเรียกว่า "เมืองล้านช้าง นครหลวงของลาว ได้บันทึกไว้ว่า "ตามการเล่าบอกของคนผู้หนึ่ง เมืองที่มีพลเมืองหนาแน่นคือบางกอก" หม่อมเจ้าทับนายพลไทยในกองทัพของกรมหมื่นเสนีย์บริรักษ์ได้ยกย่องสรรเสริญความสวยสดงดงามและ ความอุดมสมบูรณ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีผู้เกี่ยวข้องได้เห็นครั้งแรก