Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

    มรรษมน บัวภา; สุรสิทธิ์ วชิรขจร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

    การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษาอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองกรณีศึกษาอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2) ประเมินกระบวนการดําเนินงาน ของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน การดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง วิธีการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งนี้ได้นําแบบจําลอง Input-Output Model และ CPO’s Evaluation Model มาประยุกต์ใช้ในการประเมิน โดยทําการเก็บ รวมรวมข้อมูลจากบุคคล 3 ...