Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  กองประกันภัย : ศึกษาเฉพาะหน่วยงานควบคุมตัวแทนนายหน้าและสายงานผู้ตรวจสอบกิจการประกันภัย 

  บรรยงค์ โตจินดา; มัลลี เวชชาชีวะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  ศึกษาปริมาณงานและวิธีปฏิบัติราชการภายในกองประกันภัย โดยผู้เขียนได้เข้าศึกษาดูงานแบบเข้าไปร่วมงาน ประกอบการสังเกตการณ์ในหน่วยงาน 2 แห่ง คือ หน่วยงานควบคุมตัวแทนนายหน้าประกันภัย และสายงานผู้ตรวจสอบกิจการประกันภัย เพื่อค้นปัญหาและความบกพร่องบางประการเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์การ ปริมาณงาน และวิธีปฏิบัติงานภายในองค์การ จากเครื่องมือวิเคราะห์งานทั้ง 3 แบบ คือ การแจกจ่ายงาน สายการเดินของงาน และการจัดสำนักงาน
 • Thumbnail

  การบริหารงานการวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ 

  สมศักดิ์ วิราพร; มัลลี เวชชาชีวะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

  ศึกษากำเนิดและนโยบายของสภาวิจัยแห่งชาติ โดยกล่าวถึงความมุ่งหมาย ประวัติและนโยบายตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาวิจัยในด้านงานวิจัยโดยตรงและกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัย ศึกษาถึงโครงสร้างของสภาวิจัย บทบาทและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารโดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารฯ บทบาทการดำเนินงานและผลงาน ทั้งในด้านโครงการวิจัย การส่งเสริมและจัดตั้งสถาบันวิจัย แล้วพิจารณาคณะกรรมการสาขาวิชาการ หน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในด้านการวิจัยโดยตรง และในเรื่องเกี่ยวเนื่องกับการวิจัย และศึกษาถึงการปฏิบัติงานของสาขาวิชาการ ในตอนต่อไปผู้เขียนศึกษาบทบาทของสำนักงาน ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออก 

  อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช; มัลลี เวชชาชีวะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  รัฐบาลคณะปฏิวัติได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 เพื่อดำเนินการส่งเสริมสินค้าขาออก จากการศึกษาการบริหารงานของ ก.ส.อ. ปรากฏว่าการดำเนินงานส่งเสริมสินค้าขาออกของ ก.ส.อ. ส่วนใหญ่อาศัยวิธีการประสานงานเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เพราะรัฐบาลต้องการให้ ก.ส.อ. เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านส่งเสริมสินค้าขาออก แต่โดยเหตุที่กฎหมายมิได้ระบุหน้าที่ของ ก.ส.อ. ให้แน่ชัด ว่าให้ทำหน้าที่ประสานงาน จึงทำให้สับสนระหว่างหน้าที่ของ ก.ส.อ. กับหน้าที่ของหน่วยราชการอื่นที่คล้ายคลึงกันจนถึงกับปฏิบัติงานซ้อน ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานพัสดุ : ศึกษาเฉพาะกรณี : การเก็บรักษาพัสดุเปรียบเทียบระหว่างคลังอะไหล่ยนต์ คลังพัสดุกองตำรวจน้ำ กับ คลังอะไหล่เครื่องจักรกล บริษัทดีทแฮล์ม จำกัด 

  กุลธร เศรษฐจันทร; มัลลี เวชชาชีวะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1974)

  ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีการเก็บรักษาพัสดุระหว่างคลังพัสดุของอะไหล่ยนต์ กองบังคับการกองตำรวจน้ำ และคลังอะไหล่เครื่องจักรกล บริษัทดีทแฮล์ม จำกัด ผู้เขียนศึกษาเฉพาะในเรื่องการจัดสายงานและหน้าที่คลัง แบบและชั้นการเก็บรักษา การวางแผนการเก็บรักษา การใช้พื้นที่ การกำหนดทิศทางการจัดวางพัสดุ ระบบการแจ้งที่เก็บ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การสำรวจที่เก็บและการจ่ายพัสดุ ในการศึกษาเรื่องนี้ ผู้เขียนได้ตั้งสมมติฐานไว้ 2 ประการ คือ ประการแรก การเก็บรักษาพัสดุของคลังอะไหล่ยนต์ กองบังคับการกองตำรวจน้ำนั้น คำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดในการเก็บรักษาน้อยกว่าการเก็บรักษา ...
 • Thumbnail

  สำนักงานเศรษฐการจังหวัด 

  สมชาย คงเวช; มัลลี เวชชาชีวะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งและดำเนินงานของเศรษฐการจังหวัด แสดงให้เห็นความสำคัญของสำนักงานเศรษฐการจังหวัด วัตถุประสงค์และนโยบายจัดตั้ง การจัดรูปและลักษณะขององค์การ การจัดระบบงานและการบริหารงานของสำนักงานเศรษฐการจังหวัด ตลอดจนวิวัฒนาการจนถึงปัจจุบัน