Now showing items 1-20 of 23

 • Thumbnail

  การแพร่กระจายผลกระทบในตลาดทุนระหว่างประเทศ 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-08)

  การแพร่กระจายผลกระทบจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศอื่นๆ เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่พบเห็นในตลาดเงินโลก ลัษณะพื้นฐานของวิกฤตเหล่านี้คือการส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ และลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างรวดเร็ว ซึ่งปรากฏการณ์แพร่กระจายผลกระทบนี้มักเกิดขึ้นในตลาดการเงิน เช่น ตลาดทุน ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
 • Thumbnail

  การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2557-2558 หลังวิกฤตทางการเมือง 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-10-13)

  แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์การเมืองไทยจะกลับสู่สภาวะปกติ แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจำเป็นต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวจากภาวะถดถอยในช่วงครึ่งแรกของปี ซึ่งรูปแบบการปรับตัวของเศรษฐกิจจาก Shock ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การบริโภคจะฟื้นตัวก่อนการลงทุน ดังนั้นการฟื้นตัวของการบริโภาคภาคกเอกชนจะเริ่มเห็นผลในไตรมาสที่ 3
 • Thumbnail

  การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 เสถียรภาพภายในประเทศ กับการเชื่อมโยงภายในภูมิภาค 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-12-11)

  ในปี 2561 ผลการพยากรณ์โดย NIDA Macro Model คากว่าจีดีพีจะขยายตัว 4.1% ซึ่งแสดงถึงการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นการขยายตัวสูงต่อเนื่องในระดับที่ใกล้เคียงกับระดับการขยายตัวที่ควรจะเป็นของไทย โดยปัจจัยผลักดันที่สำคัญยังคงเป็นการส่งออก ซึ่งคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องตามอุปสงค์จากต่างประเทศทั้งภายในภูมิภาคเอเชีย และจากประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก
 • Thumbnail

  การฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจไทยในปี 2558-2559 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-04-13)

  การที่เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างช้า ๆ นี้ ในระยะสั้นเกิดจากปัจจัยทั้งด้านอุปสงค์ภายในและภายนอกประเทศ ในด้านอุปสงค์ภายในประเทศ คาดว่าการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวได้ 2.9% และ 6.4% แสดงถึงการซบเซาของการบริโภคภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
 • Thumbnail

  การลงทุนทางการเงิน 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (ทิพเนตร์การพิมพ์, 2016)
 • Thumbnail

  การลงทุนในหลังทรัพย์แบบเสี่ยงโชค (Stocks as lotteries) 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-08-31)

  การลงทุนในหลักทรัพย์แบบเสี่ยงโชค เป็นพฤติกรรมที่พบเห็นได้ในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนิยามของหลักทรัพย์ที่มีลักษรืแบบเสี่ยงโชค คือ หลักทรัพย์ที่มีราคาต่อหุ้นต่ำ ที่ความผันผวนที่ไม่เป็นระบบสูงและมีความเบ้ที่เป็นบวก ทำให้มีโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดได้ในระยะสั้น แต่ในระยะยาวพบว่ามีผลตอบแทนที่ต่ำเมื่อเทียบกับความเสี่ยงหรืออาจมีผลตอบแทนติดลบ แต่ในระยะสั้น ทำให้การลงทุนในหลักทรัพย์แบบนี้คล้ายคลึงกับการซื้อลอตเตอรี่
 • Thumbnail

  ครึ่งทางเศรษฐกิจไทยปี 2558 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-06-22)

  ภาพรวมจากการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคของนิด้า คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะขยายตัวในอัตรา 3.4% ซึ่งลดลงจากการพยากรณ์ในครั้งที่แล้วในเดือน มี.ค.คาดการณ์ว่าน่าจะขยายตัวได้ 3.8% สาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของการส่งออก
 • Thumbnail

  ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-09-12)

  ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างมีการพัฒนากลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันทั้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกันและระหว่างภูมิภาค การเชื่อมโยงนี้แม้ว่าในทางเศรษฐศาสตร์จะนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆ แต่ก็มีผลกระทบข้างเคียงที่ควรระวังด้วยเช่นกัน
 • Thumbnail

  ความสอดคล้องของวัฏจักรธุรกิจ และความเชื่อมโยงนโยบายเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ ASEAN 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-08-11)

  วัฏจักรธุรกิจ หมายถึง เศรษฐกิจที่มีการปรับตัวขึ้นลงของแต่ละประเทศ โดยจะมีช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตดีและบางช่วงก็จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำสลับกันไป ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระดับของความเชื่อมโยงของวัฏจักรธุรกิจ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นตัวแทน ผลการศึกษาพบว่าความเชื่อมโยงด้านการค้าระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสอดคล้องของวัฏจักรธุรกิจระหว่างประเทศใน ASEAN
 • Thumbnail

  ความเสี่ยงทางนโยบายเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์ไทย 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-05-14)

  ปัจจัยด้านความเสี่ยงมีความสำคัญ โดยปัจจุบันตัวแปรที่แทนความเสี่ยงในตลาดการเงินโลกหลายๆ ตัวก็เป็นที่จับตาของนักลงทุน ทั้งตัวแปรจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน และทอง โดยเฉพาะราคาทองที่มักถูกเปรียบเทียบในลักษณะเป็น Safe Heaven ของตลาดทุนโลก ทำให้ราคาทองมักปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดความเสี่ยงที่สำคัญขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ
 • Thumbnail

  โค้งสุดท้ายเศรษฐกิจไทยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-12-08)

  จากการวิเคราะห์โดย NIDA Macro Model คาดว่าในปี 2557 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ1 ส่วนในปี 2558 NIDA Macro Forecast คาดว่า GDP ไทยจะขยายตัวร้อยละ 4.3 การฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลจะเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนเศรษฐกิจในปี 2558
 • Thumbnail

  ทฤษฎีความเสี่ยงหลายปัจจัย และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-11)

  ในการลงทุนทางการเงินใดๆ สิ่งที่นักลงทุนต้องพิจารณาคือผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุนควบคู่กัน โดยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์ได้หลายวิธี เช่น การวัดความแปรปรวนของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในอดีต หรือการวัดจากความแปรปรวนร่วมของผลตอบแทนจากการลงทุนเทียบกับผลตอบแทนตลาดหรือที่เรียกว่าค่าเบต้า ซึ่งเป็นการวัดเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นระบบ โดยความเสี่ยงทั้งสองประเภทนี้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนการเงินอย่างแพร่หลายในช่วงที่ผ่านมา
 • Thumbnail

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทย 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-02-12)

  ในปัจจุบันความสำคัญของความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจได้รับความสนใจในการศึกษาอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่มาจากตลาดการเงิน หรือความเสี่ยงที่มาจากต่างประเทศ โดยความเสี่ยงเหล่านี้จัดเป็นความเสี่ยงที่สามารถวัดในเชิงปริมาณโดยใช้แบบจำลองทางสถิติที่ข้อมูลการซื้อขายในตลาดการเงิน
 • Thumbnail

  ผลของการปรับอัตราแลกเปลี่ยน ต่อเศรษฐกิจมหภาคของไทย 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-02-09)

  ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ถึงปัจจุบันตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของโลกอยู่ในภาวะที่ผันผวนตามนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักของโลก จากการคำนวณโดยแบบจำลองเศรษฐมิติมหภาคของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า การแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยน จะส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลง โดยจะส่งผลต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาปีครึ่ง ก่อนที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวจาก Shock ที่เกิดขึ้น
 • Thumbnail

  มรสุมเศรษฐกิจไทยปี 2562 ถึง 2563 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-02-25)

  ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 63 เศรษฐกิจไทยเผชิญมรสุมจากปัจจเสี่ยงและข่าวร้ายที่ทยอยมาอย่างต่อเนื่อง ในทางเศรษฐกิจ ปัญหาภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งในชนบทและเขตเมือง ปัญหาควายืดเยื้อในกระบวนการพิจารณางบประมาณแผ่นดินปี 2563 ซึ่งส่งผลต่อความล่าช้าของการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และล่าสุดปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึ่งส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้น ผู้เขียนจะกล่าวถึงทิศทางเศรษฐกิจในปี 2563 ท่ามกลางมรสุมเหล่านี้
 • Thumbnail

  มุมมองทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าและเพาะปลูกพืชไร่ 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-06-13)

  ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้น โดยกลไกตลาดทางเศรษฐศาสตร์จึงนำมาสู่การเพิ่มขึ้นของความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงตามมา ดังนั้นตราบใดที่ความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การตอบสนองความต้องการนี้โดยการผลิตภายในประเทศจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและการบุกรุกพื้นที่ป่า
 • Thumbnail

  วิเคราะห์ปัญหาเงินคงคลังจากข้อมูลอนุกรมเวลา 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-02-13)

  สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเด็นสำคัญที่สาธารณชนทั่วไปให้ความสนใจในหน้าข่าวการเมือง คือเรื่องการลดดลงของเงินคงคลังรัฐบาล ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งลดลงเหลือ 74,907 และมีการตีความนัยของการลดลงนี้ที่แตกต่างกันทั้งรัฐบาลและนักวิชาการ วันนี้ผู้เขียนจะวิเคราะห์ปัญหาเงินคงคลังนี้จากหลักการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นแง่มุมเพิ่มเติมอีกด้านแก่ผู้ที่ติดตามปัญหานี้อยู่
 • Thumbnail

  เศรษฐกิจติดโควิด: แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563-2564 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (posttoday.com, 2020-05-26)

  สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก มาตรการ"เว้นระยะห่างทางกายภาพ" เป็นเครื่องมือหลักที่เกือบทุกประเทศใช้เพื่อจำกัดการแพร่ระบาด ซึ่งการใช้มาตรการนี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั่วโลก จากการพยากรณ์ล่าสุดโดย IMF คาดว่าในปี 2563 เศรษฐกิจใประเทศพัฒนาแล้วจะหดตัวร้อยละ -6.5 และในประเทศกำลังพัฒนาจะหดตัวร้อยละ -2.4 กรณีประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวร้อยละ -6.8
 • Thumbnail

  เศรษฐกิจไทยกับมรสุมสงครามการค้าโลกและความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-06-11)

  มุมมองของผู้เขียนต่อเศรษฐกิจมหภาคจากการวิเคราะห์โดยแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคของนิด้า จะมีความกังวลกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่น่าจะปรับตัวลงมากกว่าตัวเลขข้างต้น ซึ่งสาเหตุสำคัญจะมาจากการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ จากการยืดเยื้อในการจัดตั้งรัฐบาล และแนวโน้มการขาดเสถียรภาพของรัฐบาลที่มาจากทั้งคะแนนเสียงสนับสนุนรัฐบาลที่ใกล้เคียงกับฝ่ายค้านและความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงกระแสเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ ที่น่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี
 • Thumbnail

  เศรษฐกิจไทยปี 2557 และ 2558 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-06-23)

  ตั้งแต่ปลายปี 2556 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบทางการเมือง โดยทั้งการชุมนุมประท้วงและไม่สามารถจัดเลือกตั้งรัฐบาลถาวรได้ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง บทความนี้จะเป็นการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจในครึ่งหลังของปี 2557 ต่อเนื่องไปยังปี 2558 โดยใช้แบบจำลอง NIDA Macro Model