Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การดูแลสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทย 

  พิมพิสุทธิ์ บัวแก้ว; รติพร ถึงฝั่ง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทยและความสามารถ ในการทำนายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทย ด้วยตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคล การสนับสนุนทาง สังคมและการดูแลสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการสำรวจประชากรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2554 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 16,058 คน ผลการศึกษาพบว่าภาวะ สุขภาพของผู้สูงอายุไทยอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล การสนับสนุน ทางสังคมและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุไทยร่วมกันทำนายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทยได้ ดีกว่าตัวแปรอิสระเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ตัวแปรที่สำคัญที่สุด ...
 • Thumbnail

  การนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ: ศึกษาบทบาทของบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

  ผกาวดี เมืองมูล; รติพร ถึงฝั่ง (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานชิ้นนี้เป็นการศึกษาบทบาทของบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวและปัจจัยที่มีผลต่อ ความสำเร็จและความล้มเหลว ในการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติวิธีการศึกษาเป็นแบบ ผสมผสาน การศึกษาเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 13 ราย ประกอบด้วย ตัวแทนบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ผู้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าว และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เสริมด้วย การศึกษาเชิงปริมาณจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแรงงานต่างด้าว 400 ราย การศึกษา ชิ้นนี้เป็นการศึกษาภายใต้ขอบเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ผลการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ...
 • Thumbnail

  คุณภาพชีวิตการทำงานและความมั่นคงในอาชีพของนักฟุตบอลไทย 

  ศศินทร์ มะกูดี; รติพร ถึงฝั่ง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทําการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและความมั่นคงในอาชีพของนักฟุตบอลไทยที่สังกัดบริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จํากัด ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้และผลตอบแทน ด้านสวัสดิการและหลักประกันการทํางาน ด้านโอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในทีม ด้านโอกาสทางสังคมและการมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกัน และด้านสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและความมั่นคงในอาชีพของนักฟุตบอลไทยที่สังกัดบริษัท ...