Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประเมินความยืดหยุ่นด้านความจุของโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองร้บการขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคตะวันออก 

    รพีพัฒน์ ชัยประสิทธิ์; สราวุธ จันทร์สุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงข่ายการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบพื้นที่ภาคตะวันออกโดยในการศึกษานี้ จะพิจารณาการขนส่งสินค้า 2รูปแบบคือการขนส่งสินค้าด้วยโครงข่ายทางหลวงและรถไฟ โดยการประเมินประสิทธิ ภาพแผนพัฒนาได้ใช้ตัวแบบ Network Reserved Capacity ซึ่ งเป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยปัญหา 2 ระดับ คือ ปัญหาระดับบน ซึ่งเป็นการคำนวณหาค่าที่มากที่สุดของ สัดส่วนปริมาณความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในโครงข่ายการขนส่งสินค้า หรือ μ และปัญหาระดับล่าง ซึ่งจะแสดงพฤติกรรมการเลือกเส้น ...