Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    โพลนั้นสำคัญไฉน 

    รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สยามธุรกิจ, 2549-11-04)

    สาเหตุของการทำโพล เพื่อทราบและเผยแพร่สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ