Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางหนึ่งในการใช้อัลกอริทึ่มของฟีอาก์โกและแมคคอร์มิค 

    รัชนี วิรุฬหพันธ์; วัลลภ วิมลวณิชย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1979)

    ปัญหาที่จะนำมาศึกษานี้โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของ nonlinear constrainned optimization ซึ่งมีวิธีการแก้ปัญหาลักษณะนี้ได้หลายวิธีด้วยกัน อาทิเช่น อาศัยหลักการจากทฤษฎีแบรีเออร์ หรือ interior method, ทฤษฎีพีแนลตี้หรือ exterior method และ mixed-interior-exterior method ซึ่งเป็นวิธีการหาค่าอุตมะโดยใช้หลักการของ unconstrained optimization technique โดยมีรูปแบบในลักษณะของ indirect method วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะคิดค้นอัลกอริทึมสำหรับหาค่าอุตมะอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งรวบรวมกรรมวิธีของแบรีเออร์และพีแนลตี้เข้าด้วยกัน อัลกอริทึมในรูปนี้รวมข้อดีของทั้งสองวิธี ...