Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการออมกับกองทุนสำรองเลื้ยงชีพ : ศึกษากรณีบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

    รัฐกร เลิศไกร; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)

    การศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของพนักงานในการออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพศึกษากรณี บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มีความมุ่งหมายที่จะทราบถึงสภาพปัจจุบันและเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบต่าง ๆ / ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาดังนี้ คือ พนักงาน บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 180 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพศชาย และหญิงจำนวนเท่ากัน (ร้อยละ 50) อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 38.3) ทำงานในบริษัท ...