Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำภาคการใช้พลังงานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

    ลัดดา วีระเบญจพล; วิสาขา ภู่จินดา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การศึกษาเชิงปริมาณเรื่อง การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำภาคการใช้พลังงาน ของประชาชนใน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ในการ ปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำภาคการใช้พลังงาน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวสู่สังคม คาร์บอนต่ำภาคการใช้พลังงาน และหาแนวทางการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำภาคการใช้พลังงาน ของประชาชนใน กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนใน กรุงเทพมหานครจำนวน 400 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้กำหนดมาตรการหรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่ำสถ ...