Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาการสรรหาอาสาพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชน 

    วงเดือน กระจ่างวงษ์; สมพร แสงชัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

    การพัฒนาและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นทุรกันดารนั้น นอกจากรัฐบาลจะได้ริเริ่มโครงการที่ฉับพลัน เช่น การสร้างถนน ขุดบ่อน้ำ การส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือทางด้านอนามัย การพยายามให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาคเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นแล้ว รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของกรมการพัฒนาชุมชน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการฝึกอบรมนิสิตนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่เทียบเท่า แล้วส่งออกไปปฏิบัติงานในชุมชนเล็ก ๆ ตามส่วนภูมิภาคในฐานะอาสาสมัคร ซึ่งมิใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ...