Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การเขียนคำสั่งด้วยภาษาฟอร์แทรน IV สำหรับปัญหาการขนส่ง 

    วชิระ จิตตมาศ; นิกร วัฒนพนม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

    ศึกษาถึงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับแก้ปัญหาการขนส่งโดยใช้ภาษาสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นภาษา Fortran IV เพื่อใช้กับเครื่อง Burroughs 1700 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาการขนส่งหรือด้านอื่น ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากันได้ เช่น การวางแผนการผลิต หรือการวางแผนการโจมตี ซึ่งมีตัวแปรมากมายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โปรแกรม Fortran IV นี้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มี Compiler ของภาษา FORTRAN โดยอาจจะต้องมีการแก้ไขบ้างแล้วแต่วิธีการทำงานของเครื่องที่จะนำไปใช้ การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ประวัติของโปร ...