Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านสามทองและหมู่บ้านตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

    วนิดา ลิ้มจิตสมบูรณ์; รพี สุวรรณะชฎ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

    การศึกษานี้มุ่งวิเคราะห์ (1) ลักษณะทั่วไปของคณะกรรมการหมู่บ้านสามทองและคณะกรรมการหมู่บ้านตลิ่งชัน (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ กม. หมู่บ้านสามทอง (64 คน) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง และ กม. หมู่บ้านตลิ่งชัน (65 คน) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ำ ในตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนรวมทั้งสิ้น 129 คน ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ...