Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    บทบาทภาครัฐในการกำหนดนโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

    วรพงษ์ เพ็ชร์ขาว; พลอย สืบวิเศษ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การวิจัยเรื่อง “บทบาทภาครัฐในการกำหนดนโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวย ความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการไดยิน” ได้กำหนดวตัถุประสงค์ ในการวิจัยไว้ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษานโยบาย กฎหมายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ สะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ กำหนดนโยบาย 2) เพื่อศึกษาบทบาทภาครัฐในการส่งเสริมนโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่ง อำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และ 3) เพื่อวิเคราะห์ นโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโ ...