Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    กระบวนการเปลี่ยนแปลงสื่อพื้นบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 

    วลัญช์ภัทร จียังศุวัต; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการเปลี่ยนแปลงสื่อพื้นบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน” มี วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบของสื่อพื้นบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสื่อพื้นบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อพื้นบ้านการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียน งานวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด 16 ท่าน ได้แก่ กลุ่มอาจารย์ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จำนวน 3 ...