Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การควบคุมจราจรทางอากาศของสนามบินดอนเมือง 

  วิโรจน์ วัฒนสุนทร; วัลลภ วิมลวณิชย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1980)

  การศึกษาได้นำวิธีการ หลักการต่าง ๆ จากวิชาการวิจัยดำเนินงานมาใช้วิเคราะห์ผล โดยนำวิธีการจำลองด้วยเครื่องจักรคำนวณ และระบบการรอคอย (Queving System) มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ วัตถุประสงค์ของการทำแบบจำลองการควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบินดอนเมือง เพื่อศึกษาและทดสอบระบบที่ใช้ในการควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบินเมือง ว่ามีปัญหาอะไร หรือมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ เพื่อศึกษาถึงจำนวนสนามที่จอดพักของเครื่องบินพาณิชย์ว่ามีเพียงพอหรือไม่ และเพื่อศึกษาถึงความสามารถในการรับจำนวนเครื่องบินที่เข้ามาบริการเพิ่ม
 • Thumbnail

  ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเพื่องานวางแผน 

  ศิรดา แก้วสุจริต; วัลลภ วิมลวณิชย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1983)

  ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเพื่องานวางแผน (The Engineering Data Base for Planning Purpose) เป็นฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของโรงจักรต่าง ๆ ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศไทย ฐานข้อมูลนี้จะให้บริการข่าวสารทางด้านวิศวกรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำไปใช้ในการวางแผนในขั้นต่าง ๆ การออกแบบโครงสร้างของข้อมูลที่จะเก็บในฐานข้อมูล และวิธีการที่จะนำข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาใช้ได้อาศัยความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักสำคัญ และได้นำเอาโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งใช้กับระบบฐานข้อมูลโดยเฉพาะ ชื่อ DMS 1100 ...
 • Thumbnail

  แนวทางหนึ่งในการใช้อัลกอริทึ่มของฟีอาก์โกและแมคคอร์มิค 

  รัชนี วิรุฬหพันธ์; วัลลภ วิมลวณิชย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1979)

  ปัญหาที่จะนำมาศึกษานี้โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของ nonlinear constrainned optimization ซึ่งมีวิธีการแก้ปัญหาลักษณะนี้ได้หลายวิธีด้วยกัน อาทิเช่น อาศัยหลักการจากทฤษฎีแบรีเออร์ หรือ interior method, ทฤษฎีพีแนลตี้หรือ exterior method และ mixed-interior-exterior method ซึ่งเป็นวิธีการหาค่าอุตมะโดยใช้หลักการของ unconstrained optimization technique โดยมีรูปแบบในลักษณะของ indirect method วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะคิดค้นอัลกอริทึมสำหรับหาค่าอุตมะอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งรวบรวมกรรมวิธีของแบรีเออร์และพีแนลตี้เข้าด้วยกัน อัลกอริทึมในรูปนี้รวมข้อดีของทั้งสองวิธี ...