Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร : กรณีศึกษา องค์กรสร้างสุข 

  วัศยา หวังพลายเจริญสุข; วิชัย อุตสาหจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการทำงาน และเพื่อศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานสร้างความสุขในการทำงานขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการถอดรหัส 102 องค์กรหลากสุข โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitaive Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานในระดับปฏิบัติการ โดย ทำการศึกษาจากองค์กรที่เข้าร่วมโครงการถอดรหัส 102 องค์กรหลากสุข จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเคอร์ส จำกัด และ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) การศึกษาครั้งนี้ ได้ให้ความหมายของความสุขในการทำงานไว้ว่า ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาองค์การประเภทธุรกิจธนาคารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

  พรฑิตา อังกินันทน์; วิชัย อุตสาหจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2) ศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 379 คน  โดยใช้แบบสอบถามการวัดระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการศึ ...