Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

    การกำหนดพิสัยที่เหมาะสมของค่าคงที่การทำให้เรียบในการพยากรณ์แบบปรับได้ตามวิธีการของโชว์และทริก-ลิช 

    มีนา ปทุมสูตร; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004)

    การศึกษานี้เสนอวิธีการกำหนดช่วงที่เหมาะสมของการปรับค่าคงที่การทำให้เรียบตัวสำหรับแบบการพยากรณ์แบบปรับได้ตามวิธีการของโชว์ และทริก-ลิช ตลอดจนแนวทางการกำหนดค่าเริ่มต้นของค่าคงที่การทำให้เรียบสำหรับตัวแบบการพยากรณ์แบบปรับได้ของโชว์และทริก-ลิชมีความแม่ยำมากขึ้น ...
  • Thumbnail

    การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นกรณีที่ข้อมูลมีมิติสูงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

    ปณัช อาภาวุฒิชัย; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล (NIDA, 2017)

    งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์และคัดเลือกตัวแปรในการenวิเคราะห์การถดถอย เชิงเส้นกรณีที่ข้อมูลมีมิติสูงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม และนำผลของวิธีที่เสนอไปเปรียบเทียบกับวิธีที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลาย 3 วิธี ได้แก่วิธีลาสโซ่ วิธีอีลาสติกเน็ต และวิธีการถดถอยแบบขั้นตอน โดยใช้วิธีการจำลอง เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบวิธีที่ศึกษาคือร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระได้ถูกต้อง ร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระมากเกินไป ร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระน้อยเกินไป ร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระไม่ถูกต้อง ค่าเฉลี่ยของอัตราผลบวกจริง ...