Now showing items 1-17 of 17

 • Thumbnail

  การกำหนดจำนวนอุตมะของผู้ให้บริการในระบบการขายสินค้าแบบเช่าซื้อ 

  ประจวบ เอกอุรุ; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1979)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อทดลองสร้างตัวแบบจำลองในการกำหนดจำนวนอุตตมะของผู้ให้บริการในระบบการขายสินค้าแบบเช่าซื้อ (Determination of the optional numbers of checkers in Hire-Purchase system) เพื่อการกำหนดจำนวนผู้ให้บริการให้พอดีกับงานบริการเพื่อให้ผลกำไรสูงสุด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีด้านนี้ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทห้างร้านที่ดำเนินธุรกิจค้าขายสินค้าแบบเช่าซื้อ โดยที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปในรูปแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับวิทยานิพนธ์นี้ เพื่อการดัดแปลงแก้ไข แล้วนำไปใช้ในการกำหน ...
 • Thumbnail

  การกำหนดเวลาบริการที่ดีที่สุดสำหรับระบบเวียนรับบริการ 

  พัชรศิริ สัจจพันธุ์; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1976)

  วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบเวียนรับบริการ โดยศึกษาถึงการกำหนดเวลาบริการที่ดีที่สุดคือ เวลาบริการที่ทำให้ค่าเฉลี่ยของเวลารอคอยมีค่าน้อยที่สุดและทำการวิจัยทั้งกรณีที่เวลาสับเปลี่ยนเท่ากับศูนย์ และเวลาสับเปลี่ยนไม่เท่ากับศูนย์ ซึ่งเวลาสับเปลี่ยนคือเวลาที่สูญเสียไปในการนำเอาหน่วยที่รอรับบริการเข้าสู่แหล่งให้บริการและนำเอาหน่วยที่อยู่ในแหล่งให้บริการกลับต่อท้ายแถวเพื่อรอรับบริการในรอบต่อไป สำหรับกรณีเวลาสับเปลี่ยนเท่ากับศูนย์สามารถสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของค่าเฉลี่ยของเวลารอคอยได้ แต่กรณีที่เวลาสับเปลี่ยนไม่เท่ากับศูนย์คือเป็นตัวแปรเชิงสุ่ม ...
 • Thumbnail

  การจัดระบบจราจรบริเวณทางแยกซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยอาศัยการจำลองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  วรนุช เกิดสินธ์ชัย; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1982)

  มุ่งศึกษาถึงปัญหาการควบคุมสัญญาณไฟจราจรในสภาพการจราจรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางแยกอิสระหรือทางแยกที่ต้องมีระบบไฟที่สัมพันธ์กัน โดยรูปแบบการแจกแจงของจำนวนรถที่เข้าสู่ทางแยกต่อหน่วยเวลาจะเป็นรูปแบบใดหรือหารูปแบบไม่ได้ก็ตาม การศึกษานี้จะครอบคลุมถึงทั้งสิ้น ผู้ศึกษาได้สร้างโปรแกรมมาตรฐานโดยอาศัยเทคนิคการจำลองในการคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการควบคุมสัญญาณไฟจราจร มาตรการในการกำหนดนโยบายการควบคุมจังหวะสัญญานไฟจราจรพิจารณาจากอัตราส่วนเฉลี่ยของจำนวนรถที่มีอยู่ในแต่ละทิศทางของถนนทุกสายต่อหน่วยเวลา.
 • Thumbnail

  การจำลองระบบสินค้าคงคลังซับซ้อน 

  เพ็ญพักตร์ นันธิราภากร; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1979)

  เป็นการศึกษาปัญหาสินค้าคงคลังกรณีที่จำนวนลูกค้าต่อวัน จำนวนอุปสงค์ของลูกค้า 1 คน ต่อวัน Leadtime ประเภทของลูกค้า และการตัดสินใจของลูกค้า มีการแจกแจงความน่าจะเป็นโดยที่รูปแบบของการแจกแจงของจำนวนลูกค้าต่อวัน จำนวนอุปสงค์ของลูกค้า 1 คน ต่อวัน และ Leadtime จะเป็นรูปแบบใด หรือหารูปแบบไม่ได้ก็ตาม โดยจะสร้างโปรแกรมมาตรฐานสำหรับแก้ปัญหาสินค้าคงคลังเมื่อมีสินค้าชนิดเดียวในการสั่งซื้อ/ผลิตแต่ละครั้ง เพื่อจะเป็นแนวทางสำหรับปฏิบัติให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด การศึกษานี้จะกล่าวเฉพาะกรณีที่ซื้อ/ผลิตสินค้า 1 ชนิด ในการสั่งซื้อ/ผลิตแต่ละครั้ง และผลประโยชน์สูง ...
 • Thumbnail

  การจำหน่ายเครื่องจักรกลภายใต้สภาวะการใช้งานที่ผันแปรเชิงสุ่ม 

  พิทักษ์ จิตจักร; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1975)

  วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดเวลาที่สมควรจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะการใช้งานภายใต้ข้อจำกัดบางอย่าง ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา สภาวะการทำงานของเครื่องจักรกลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) สภาวะไม่สามารถใช้งานได้ (2) สภาวะทำงานเต็มที่ และ (3) สภาวะทำงานไม่เต็มที่หมุนเวียนกันอยู่เช่นนี้ตลอดไป เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักรกล เช่น ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และผลงานที่เครื่องจักรกลทำได้ ในการใช้งานเครื่องจักรกลไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้งานจึงเป็นผลให้เครื่องจักรกลทำงานอยู่ภายใต้สภาวะการใช้งานที่ผันแปรเชิงสุ่ม ...
 • Thumbnail

  การประยุกต์อนุกรมเวลา Box และ Jenkins ในการพยากรณ์ 

  อรนุช วรกุลสวัสดิ์; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  ตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 เทคนิคการพยากรณ์ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าไปไกลมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความต้องการเกี่ยวกับการพยากรณ์ในวงการธุรกิจปัจจุบันมีมาก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแข่งขันและความสลับซับซ้อนในวงการธุรกิจมีมากขึ้นก็เป็นได้ และผลของการพยากรณ์ได้มีบทบาทสำคัญในขบวนการตัดสินใจอีกด้วย วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นการเสนอวิธีพยากรณ์วิธีหนึ่ง คือ การพยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลาของ Box & Jenkins ซึ่งเป็นเทคนิคการพยากรณ์ที่ให้ความถูกต้องสูงสุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน ข้อมูลที่นำมาเป็นตัวอย่างในการพยากรณ์คือ ราคาดีบุก โดยได้กล่าวถึงลักษณะการซื้อขายแร่ดี ...
 • Thumbnail

  การวางแผนแบบคาบเพื่อการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช เพื่อผลกำไรสูงสุดภายใต้สภาวะปัจจุบันในประเทศไทย 

  เกษมสุข สุรวิชัย; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1976)

  มุ่งศึกษาเพื่อจะหานโยบายที่ดีที่สุดในการซื้อวัตถุดิบ การใช้วัตถุดิบ การขายน้ำมันพืช การขายกากวัตถุดิบและผลิตผลพลอยได้ ตลอดจนการเก็บกากวัตถุดิบ และการกักตุนวัตถุดิบ โดยมีเป้าหมายคือผลตอบแทนสูงสุด วัตถุดิบในการสกัดน้ำมันพิจารณาเฉพาะเมล็ดฝ้าย เมล็ดนุ่น รำข้าว และถั่วเหลืองเท่านั้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาคือ ทำให้ผู้วางแผนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนในการผลิตน้ำมันพืช เห็นความสำคัญของการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ และสามารถนำเอาตัวแบบนี้มาศึกษาเป็นแนวทาง และดัดแปลงเพื่อให้ใช้กับทางโรงงานได้อย่างเหมาะสม และทราบถึงนโยบายที่ดีที่สุดในการวางแผน ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  ภิรมย์ สิงห์พริ้ง; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

  ความล่าช้าของการเก็บรวบรวมข้อมูลนับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ มูลเหตุแห่งปัญหาเกิดขึ้นภายในระบบการดำเนินงาน การศึกษานี้ได้หาหนทางแก้ไขปัญหาต่อจากแนวความคิดซึ่งได้ตกลงในการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กองนิติบุคคลและกองวิชาการ ซึ่งตกลงจะให้มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการโอนอำนาจหน้าที่และหลีกเลี่ยงการนำแบบแสดงรายการไปตรวจสอบก่อนที่จะกรอกรายละเอียดลงในแบบบันทึกข้อมูล ซึ่งการดำเนินงานเช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะอาจมีปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมาได้อีก เนื่องจากการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินงานนี้ยังไม่มีระเบียบแบบแผนที่แน่นอน ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการดำเนินงานขนส่งสินค้าระหว่างทางน้ำภายในประเทศโดยเรือลำเลียงและทางบกโดยรถยนต์บรรทุก 

  ฐิติมา เกิดสุคนธ์, 2523-; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2006)
 • Thumbnail

  การสร้างตัวแบบสำหรับบรรยายกระบวนการในองค์การ 

  ปวีณา วันชัย; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2005)
 • Thumbnail

  การหาค่าอุตมะของพารามิเตอร์ของฟังคชั่นการแจกแจงสำหรับข้อมูลที่กำหนดให้ 

  วิภาวรรณ รุ่งเรือง; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1976)

  วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาถึงการกำหนดค่าอุตมะของพารามิเตอร์ในฟังค์ชั่นการแจกแจงมาตรฐานที่นำมาทดสอบกับข้อมูลที่กำหนดให้ โดยวิธีการค้นหาตัวแปรตัวเดียวโดยไม่ใช้อนุพันธ์ของพาวเวลล์ (Powell's Univariate Search without Derivative) ในกรณีที่การแจกแจงมาตรฐานมีพารามิเตอร์เพียงตัวเดียว ส่วนกรณีที่มีพารามิเตอร์หลายตัว วิธีการค้นหาค่าอุตมะของสถิติทดสอบจะใช้วิธีทางสังยุคของพาวเวลล์ (Powell's Conjugate Direction Method) ร่วมกับวิธีการค้นหาตัวแปรเดียวโดยไม่ใช้อนุพันธ์ของพาวเวลล์ ทั้งนี้เนื่องจากในการทดสอบข้อมูลที่มีการแจกแจงใกล้เคียงกับการแจกแจงมาตรฐานนั้น ...
 • Thumbnail

  ความเป็นไปได้ในการสร้างตัวแบบการรวมกลุ่มผ่านองค์กรเสมือนจริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับร้านค้าปลีกขนาดเล็ก 

  วรรษ์ นาควิบูลย์วงศ์; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2006)
 • Thumbnail

  ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสองระดับสำหรับสินค้าหลายประเภท : ความต้องการสินค้าทราบค่าแน่นอนและช่วงเวลาที่ต้องสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับสินค้ามีการแจกแจงความน่าจะเป็น 

  หฤทัย ไทยมณี; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบสินค้าคงคลังอุตตมะ ที่ให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ หน่วยเวลาในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด ที่นำมาเป็น กรณีศึกษามีค่าต่ำสุด โดยแบ่งการเปรียบเทียบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่หนึ่งเป็นกรณีที่บริษัทดำเนินนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังแบบรวมความรับผิดชอบ (Centralized Case) โดยใช้ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสองระดับสำหรับสินค้าหลายประเภท (Multi-product Two-echelon Inventory System) ซึ่งเป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา ข้อได้เปรียบของตัวแบบนี้ ...
 • Thumbnail

  นโยบายที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อและขายสินค้าในกรณีที่อุปทานมีจำนวนจำกัด และอุปสงค์มีจำนวนไม่จำกัด 

  บรรเจิด อารีกุลชัย; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1976)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายที่ดีที่สุด ในการซื้อและขายสินค้าโดยถือเอาผลกำไรสูงสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน ตัวแบบจำลองที่สร้างขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการค้าขายสินค้าทุกชนิด เมื่อโครงสร้างด้านการตลาดของสินค้าดังกล่าวมีอุปสงค์ไม่จำกัดและมีอุปทานจำกัด การเลือกคำตอบที่ดีที่สุดจากตัวแบบจำลองใช้เทคนิคการเลือกแบบพลวัตร (Dynamic programming) การประยุกต์ตัวแบบจำลองใช้กับปัญหาจริงในที่นี้ได้นำเอากรณีการค้าข้าวโพดส่งออกของประเทศไทยมาเป็นตัวอย่าง.
 • type-icon

  นโยบายอุตมะในการดำเนินงานเขื่อนภูมิพล 

  อวยชัย มิตรทองแท้; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงปริมาณน้ำที่เหมาะสม ที่จะปล่อยไปเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานในแต่ละสภาวะของปริมาณน้ำในเขื่อนในคาบเวลาหนึ่ง เพื่อให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานเขื่อนเฉลี่ยในระยะยาวมีค่าต่ำสุด ค่าใช้จ่ายที่จะพิจารณาในที่นี้จะพบว่าเป็น 2 ประเภทคือ ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าและความเสียหายในด้านเกษตรกรรม เนื่องจากปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีมากกว่าหรือน้อยกว่าความต้องการทางเกษตรกรรม
 • Thumbnail

  ผลกระทบของรูปแบบการบริหารที่มีต่อความต้องการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย 

  เฟื่องฟ้า เป็นศิริ; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004)
 • Thumbnail

  รูปแบบขบวนเรืออุตมะในการสกัดจับการลักลอบหนีศุลกากรทางทะเลโดยการลาดตระเวนแบบแล่นเรียงตามกัน 

  สญชัย สุขะจูทะ; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามทางทะเลบริเวณอ่าวไทยที่มีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนเรือ และขีดความสามารถของเรือ เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการนำเอาแบบจำลองของคณิตศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์และปัญหาที่กำลังประสพอยู่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรทางทะเลในอนาคต โดยศึกษาเปรียบเทียบค่าคาดหมายของจำนวนครั้งในการตรวจจับ เมื่อจัดให้เรือลาดตระเวณเป็นแถวตอน โดยใช้เรือลาดตระเวณ 1 ลำ 2 ลำ และ 3 ลำ ในกรณีที่มีเรือลาดตระเวณมากกว่า 1 ...