Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  บทบาทของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากร : ศึกษาเฉพาะกรณีกระเช้าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 

  บุษบา ศิวะสมบูรณ์; วิวัฒน์ชัย อัตถากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การศึกษาเรื่องบทบาทของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากร : ศึกษาเฉพาะกรณีกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นี้ มุ่งที่จะทำความเข้าใจกับบทบาทประชาชนในการจัดการทรัพยากรภายในท้องถิ่น ซึ่งบทบาทนี้แสดงออกมาโดยการรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มการเมืองที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งในที่นี้เรียกว่า กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มนี้พยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายในการจัดการทรัพยากรของรัฐให้เป็นประโยชน์กับกลุ่มของตนและท้องถิ่น โดยอาศัยกรอบคิดเกี่ยวกับการรวมตัวในลักษณะกลุ่มการเมืองที่ไม่เป็นทางการ ตลอดจนทฤษฎีเสริมอื่น ๆ เพื่อตีความและอธิบายปร ...
 • Thumbnail

  อุดมการของชาวนาในการต่อรอง : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

  สุพิตา เริงจิต; วิวัฒน์ชัย อัตถากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การศึกษาเรื่องอุดมการในการต่อรองของชาวนา : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งที่จะทำความเข้าใจกับบทบาทของอุดมการใน ฐานะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการต่อรองของชาวนา ซึ่งแสดงออกในการรักษาผลประโยชน์จากการผลิต และวิเคราะห์ถึงกระบวนการ การผลิตและผลิตซ้ำอุดมการในการต่อรอง ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่ขัดขวาง และเกื้อหนุนต่อการรวมกลุ่มของชาวนา โดยอาศัยกรอบคิดเกี่ยวกับอุดมการการผลิตและ การผลิตซ้ำทางอุดมการในการวิเคราะห์ ตีความ ปรากฏการณ์ในพื้นที่ โดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยา ในการศึกษา ประกอบด้วย การเข้าไปสังเกตการณ์ในพื้นที่ ...