Now showing items 1-14 of 14

 • Thumbnail

  Design Thinking Approach: Communication for SustainableFashion as the New Normal in Thailand 

  Chavisa Cheyjunya; ชวิศา เชยจรรยา; Wichian Lattipongpun; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์; Wichian Lattipongpun; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (National Institute of Development Administration, 4/6/2021)

  The purpose of this research is to examine the sustainable fashion ecosystem from global context and from Thai aspect in order to communicate and embed sustainable fashion practices as the new normal in Thailand through Design Thinking. The mixed method is employed. According to the exploratory sequential design process, the research is divided in to three phases; systematic literature review, followed by a quantitative research through an online survey and a qualitative approach through in-depth interview. The finding indicates that 1) fashion ...
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน 

  ภัคชุดา อำไพพรรณ; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสารของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต่อสื่อมวลชน และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานใช้ในการสื่อสาร ภาพลักษณ์ไปยังสื่อมวลชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพลักษณ์ที่สื่อมวลชนมีต่อสํานักงาน หรือไม่อย่างไร โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้การวิจัยข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผลการวิจัย พบว่า ...
 • Thumbnail

  การนำเสนอภาพลักษณ์สตรีในการเล่าเรื่องผ่านตัวละครในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง โฟรเซ่น (Frozen) "ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ 

  ภวิณี ตึกดี เทพทอง; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  ดิสนีย์ถือเป็นตัวแทนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อบ (Pop Culture) มีการฉายไปสู่ประเทศต่าง ๆ มากกว่า 78 ประเทศทั่วโลกจากการ์ตูนมิกกี้เมาส์และเหล่าผองเพื่อน มินนี่ เมาส์พลูโต กู๊ฟฟี่ และ โดนัลดั๊ก จวบจนปัจจุบนได้สร้างมูลค่าทางธุรกิจกว่า 48,000ล้านเหรียญสหรัฐในปีค.ศ. 2014 โดยการ์ตูนของดิสนีย์ถือเป็นต้นแบบของการ์ตูนประเภทเจ้าหญิง ซึ่งการ์ตูนประเภทเจ้าหญิง เหล่านี้เป็นการ์ตูนที่สอน “ผู้หญิง” ให้เป็น “ผู้หญิง” ตามความต้องการของสังคม เนื่องจากการ์ตูน เป็นสื่อที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงแล้วเข้าใจเนื้อหาสารเหล่าน้ันได้ง่าย ส่งผลให้เด็กจะมี ความสนใจในการ์ตูนมากกว ...
 • Thumbnail

  การประกอบสร้างชุดสัญญะแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อบุคคลพิการทางสายตาของนิทรรศการบทเรียนในความมืด 

  อนุรักษ์ จันทร์ดำ; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารในนิทรรศการบทเรียนใน ความมืด 2) เพื่อวิเคราะห์สัญญะที่สำคัญ ในการสะท้อนเป้าหมายหลัก ที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ ผู้รับสารของนิทรรศการบทเรียนในความมืดจากเวทนาเป็ นยอมรับและเข้าใจโดยใช้สัญวิทยาใน การวิเคราะห์ถอดสัญญะความหมายการสื่อสาร โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ประเภท ได้แก่ 1) เอกสาร (Online and Offline Documents) 2) ก ารสังเกตการณ์ จาก ผู้วิจัย (Observation) และ 3) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้อยู่เบื้องหลัง (In-Depth Interview) ได้แก่ นักวิชาการ ผู้ดูแลนิทรรศการ และผู้นำทางและก ...
 • Thumbnail

  การศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารศิลปะบนใบหน้า ของ วินิจ บุญชัยศรี 

  กฤษดา ดาวแก้ว; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร ศิลปะบนใบหน้า และแนวคิดการสื่อสารศิลปะบนใบหน้าผ่านสัญญะของ วินิจ บุญชัยศรีโดยเป็น การวิจยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้การสังเกต (Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านสัญวิทยา ผลการวิจัย พบว่า การสื่อสารผ่านศิลปะบนใบหน้าของ วินิจ บุญชัยศรี มีการใช้ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องมีการสร้างแรงบันดาลใจ มีการคิดวิเคราะห์ตีโจทย์ของงาน รวมถึงดึงเอกลักษณ์ของบุคคลนั้นๆ ออกมาโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นการวางแผน ...
 • Thumbnail

  การสร้างสรรค์รูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารแนวคิดธุรกิจประเภทเทศกาลดนตรีในประเทศไทย: เป๊ปซี่ พรีเซ้นท์ เอสทูโอ สงกรานต์ มิวสิคเฟสติวัล 2016  

  ภัตติมา สืบสายสิงห์; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

         งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์แนวคิดเทศกาลดนตรีตะวันตกสำหรับการสร้างสรรค์ธุรกิจงานเทศกาลดนตรีสากลในประเทศไทย รวมถึงรูปแบบการสื่อสารแนวคิดธุรกิจงานเทศกาลดนตรี Pepsi S2O ที่สามารถส่งผลต่อผู้ประกอบการและผู้สนับสนุน        วิธีการศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมุ่งศึกษางานเทศกาลดนตรีเป๊ปซี่ พรีเซ้นท์ เอสทูโอ สงกรานต์ มิวสิคเฟสติวัล 2016 โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ศึกษาจากเอกสาร, วิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ และสัมภาษณืเชิงลึกกับบุคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง        ผลวิจัยพบว่า ทางผู้จัดงานเทศกาลดนตรีได้มีการเปิดรับและย ...
 • Thumbnail

  นวัตกรรมทางวิธีคิดเพื่อการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 

  วศิน ประดิษฐศิลป์; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษานวัตกรรมการสื่อสาร (รูปแบบการสื่อสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล และ 2) วิเคราะห์หาระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบ วิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) แบบปุถุชน ที่มีผลต่อรูปแบบการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วิ สาโล ทาการศึกษาผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล ผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นเครื่องมือในการวิจัย
 • Thumbnail

  ประสบการณ์สนามบินของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  อัศวิน ศรีทองพิมพ์; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก ประสบการณ์สนามบินของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประสบการณ์สนามบินของชาวต่างชาติกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มาเดินทางและใช้บริการสนามบินในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 30 ท่าน โดยแบ่งเป็น 15 ท่านที่เคยใช้บริการผ่านกระบวนการเดิน ทางเขาและออก 4 คร้ังและอีก 15 ท่าน ที่ใช้บริการผ่านกระบวนการเดินทางเข้าและออก 2 คร้ัง (โดยกำหนดการผ่านกระบวนการเข้าหรือออกเท่ากับหนึ่งคร้ัง) ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างสรรคเนื้อหาเพศนอกกรอบในภาพยนตร์เรื่อง "รักแห่งสยาม" ของ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล 

  เบญจรงค์ ถิระผลิกะ; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีงานวิจัยที่มุ่งศึกษาเนื้อหาของภาพยนตร์เพศนอกกรอบ หรือ ภาพยนตร์ที่มีเพศนอกกรอบแสดงร่วมอยู่แต่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เอื้อต่อการ สร้างสรรค์ภาพยนตร์ของผู้สร้างชิ้นงาน รวมถึงการใช้สัญญะ และมายาคติในภาพยนตร์น้อยมาก การวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหา (Content/Message) ภาพยนตร์ที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ เพศนอกกรอบ และปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เพศนอกกรอบของคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติศักดิ์วีระกุล ผ่านภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยาม ผ่านมุมมอง และแนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยสำคัญต่อการจัดทำรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจำประเทศไทย 

  ฉัตรชัย งามเลิศ; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  ปัจจุบัน นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังเข้าสู่การปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจจาก เรื่องอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก (Thailand 3.0) ไปสู่ “Value– Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Thailand 4.0)” ซึ่งเป็นการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ พัฒนา โดยมุ่งเน้นที่กลุ่ม “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industry) ซึ่ง “อุตสาหกรรมเพลง” (Music Industry)เป็นหนึ่งในแขนงของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งที่ประเทศไทยอุตสาหกรรมเพลง อยู่ในภาวการณ์ที่หดตัว เนื่องด้วยอิทธิพลของพัฒนาการท ...
 • Thumbnail

  รหัสสัญญะที่สำคัญของสื่อการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ: การศึกษาฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 

  ภัทราพร ภูริวังสกุล; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน และศึกษาชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่ม และ หรือ ผลักดันพัฒนาตนเองของผู้อ่าน วิธีการเก็บข้อมูลใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ หนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ จำนวน 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1, 5, 15 ,17 และ 23 จากจำนวน 23 เล่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้อ่านจำนวน 20 คน ผ่านทฤษฎีการเล่าเรื่อง ทฤษฎีสัญวิทยา ...
 • Thumbnail

  ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการจัดการชุดองค์ความรู้เฉพาะเพื่อการสื่อสารในสื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทย 

  ภัทรา ธีระกุล; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษานี้มีวัตัถุประสงค์เพื่อ1) ให้ทราบถึงวิธีการถ่ายทอดความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยของ ผู้บริหารให้กับ บุคลากรด้านสื่อสารองค์กรและฝ่ายผลิตสื่อในการออกแบบสาร (ภาพ) ในสื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทย 2) ศึกษาการจัดการชุดความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ยและการสื่อสาร เชิงสัญญะในการสร้างสรรค์สาร (ภาพ) ในสื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทยและ 3) ให้ทราบถึงพลวัตของการจัดการองค์ความรู้ชุดความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ยของผู้บริหารกับชุดความรู้ใน เชิงวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์สื่อใหม่(เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทยของฝ่ายสื่อสารองค์กรดำเนินการศึกษาผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ ...
 • Thumbnail

  สัญญะของเพลงกับการสะท้อนอัตลักษณ์และอัตมโนทัศน์ของผู้ประพันธ์ 

  ปริณ เพชรสังข์; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1)ศึกษารูปแบบการสื่อสารของเนื้อหาเพลงที่ประพันธ์โดย ผู้ประพันธ์เพลงแบบสมัยนิยมและแบบทางเลือกอันสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของผู้ประพันธ์ทั้งสอง ท่าน 2)ศึกษาความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ที่ถูกค้นพบในรูปแบบการสื่อสารของเพลงกับอัตมโนทัศน์ที่ผู้ประพันธ์มองตนเอง 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของ ผู้ประพันธ์โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ข้ันตอน คือ 1) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 2)การวิเคราะห์เนื้อหาสารเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเพลงและ 3)การสัมภาษณ์เชิงลึก ...
 • Thumbnail

  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand 

  โกษม โกยทอง; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้ทราบถึงนัยยะการตีความของคา ว่า “อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ (Creative Industries)” ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand รวมถึงแนวทางการ แพร่กระจายความรู้สู่ผู้อ่าน (Distribution) (2) เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหา (สาร) ประเภทใดที่ถูกมุ่งเน้น หรือ ละเลย จากผู้ผลิตนิตยสาร Creative Thailand (ผู้ส่งสาร) เมื่อกล่าวถึงขอบเขตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในบริบทของประเทศไทยและในระดับสากล รวมถึงสาเหตุ อิทธิพลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสารที่ ถูกนา เสนอ (3) เพื่อให้ทราบถึงวิวัฒนาการในการนา เสนอเนื้อหา “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ...