Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  A Study of Components Affecting Network Collaboration of Thung Yee Peng Community Tourism, Koh Lanta District, Krabi Province 

  Nattanicha Iempradit; ณัฏฐณิชา เอี่ยมประดิษฐ์; Werawat Punnitamai; วีระวัฒน์ ปันนิตามัย; National Institute of Development Administration. School of Public Administration; Werawat Punnitamai; วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (National Institute of Development Administration, 7/1/2023)

  This research is to study the components affecting network collaboration of Thung Yee Peng community tourism, Koh Lanta District, Krabi province with the following objectives 1. To study the elements affecting network collaboration of Thung Yee Peng community tourism. 2.To study the way of life of Thung Yee Peng community Management between networks and tourism planning frameworks affecting network collaboration of Thung Yee Peng community tourism 3. To study. To study the constituent model and network collaboration mechanism of Thung Yee Peng ...
 • Thumbnail

  การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนในระดับปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  สุรพงษ์ โพธิ์ขาว; วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวางแผนทรัพยากรบุคคลถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มี คุณภาพมาปฏิบัติงาน ส่งมอบผลสัมฤทธิ์ให้แก่หน่วยงาน การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่ดีสามารถ พัฒนาได้ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติ ด้านปริมาณ เพื่อทราบอัตรากา ลังคนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงานที่ ได้รับภายในหน่วยงานที่สังกัด มิติด้านคุณภาพ เพื่อทราบว่าผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นมี คุณภาพ สามารถส่งมอบผลงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้สำเร็จบรรลุเป้าหมาย มิติด้านการกระจาย เพื่อ ทราบว่าบุคลากรในสถาบันฯได้รับการอุดช่องว่างโดยพัฒนาสมรรถนะในรายบุคคลอย่างทั่วถึงกัน เพื่อ เน้นคุณภาพของ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

  รัชนิกร อินทเชื้อ; วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในหลายด้าน การศึกษาปัจจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ จำนวน 228 ตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 5 ปัจจัย ซึ่งเป็นตัวแปรต้น ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน กระบวนการจัดการ ภาวะผู้นำ การเมืองการปกครองท้องถิ่น โดยมีความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นตัวแปรตาม ...