Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การตลาดบริการธุรกิจกาแฟสดแฟรนไชส์ไทยขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วาสนา ภูยาแพทย์; วุฒิไกร งามศิริจิตต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการตลาดบริการธุรกิจกาแฟสดแฟรนไชส์ ไทยขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อส่วน ประสมการการตลาดบริการ 7 P’s ของธุรกิจร้านกาแฟสดแฟรนไชส์ไทยขนาดเล็ก ในเขต กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อเสนอแนะข้อมูลด้านการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจร้าน กาแฟสดแฟรนไชส์ไทยขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัย มีร้านกาแฟคอฟฟี่ ทูเดย์ (Coffee Today) เป็ นหน่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยจะใช้การวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง การวิจัย เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงเชิงสำรวจใ ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง 

  พงศกรณ์ เหลืองประเสริฐ; วุฒิไกร งามศิริจิตต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

          การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน และ 2) สร้างแบบจำลองในการทำนายความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชากรพนักงานส่วนโรงงานผลิตของบริษัททั้งหมดจำนวน 252 คน ได้แบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์จำนวน 179 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งเป็นหนึ่ ...