Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การท่องเที่ยวซ้ำภูมิภาคเดิมของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ศรัญญา โม่งประณิตร์; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

             การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณส่วนแบ่งการตลาดของการกลับไปท่องเที่ยวซ้ำในภูมิภาคเดิมและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวซ้ำภูมิภาคเดิมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวบข้อมูลผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ที่มีการท่องเที่ยวแบบค้างคืนอย่างน้อย 2 วัน 1 คืนในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2559 - ธันวาคม 2560) จำนวน 385 คน โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจ ใช้กระบวนการมาร์คอฟ และการถดถอยโลจิสติกในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าถ้าแบ่งประเทศไทยออกเป็น 5 ภูมิภาคท่องเที่ยว ร้อยละ 39.4  22.6  17.8  12.6 และ 7.7 ...