Now showing items 1-9 of 9

 • Thumbnail

  การเงินอิสลามกับการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-06-04)

  การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่คำนึงถึงมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม หรือ Socially Responsible Investing (SRI) เป็นการนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์กับการเงินการลงทุน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SRI จึงไม่ได้คำนึงเพียงเรื่องกำไร แต่ให้ความสำคัญกับเรื่องของจริยธรรมด้วย ระบบการเงินอิสลามซึ่งประกอบไปด้วยกองทุนอิสลาม มีแนวคิดในการลงทุนหลายอย่างสอดคล้องกับ SRI และวางอยู่บนหลักการทางด้านศาสนา กลยุทธ์ในการลงทุนจึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอิสลาม ในคำสอนของอสิลาม
 • Thumbnail

  ซาอุดิอาระเบีย การปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจ และความขัดแย้งกับกาตาร์ 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-12-04)

  ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นที่รู้จักในฐานะมหาอำนาจทางด้านพลังงาน โดยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่สุดของโลก การที่ประเทศในกลุ่มอาหรับอย่างซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน และอียิปต์ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ โดยกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย หากมองในแง่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะกาตาร์กับอิหร่านเป็นเจ้าของพื้นที่ก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกร่วมกัน แน่นอนพี่่ใหญ่ของภูมิภาคอย่างซาอุดิอาระเบียคงไม่ค่อยพอใจกับแนวโน้มความสัมพันธ์เช่นนี้ การตัดความสัมพันธ์ยังรวมถึงการปิดพรมแดนกับกาตาร์ไม่ว่าจะทางบก อากาศ หรือทางน้ำ ...
 • Thumbnail

  ดินแดนอาทิตย์อุทัยกับการท่องเที่ยวฮาลาล 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-10-01)

  รัฐบาลญี่ปุ่นเอาจริงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาล และมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมุสลิมในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเป็นหนึ่งล้านคนหรือร้อยละ 4 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดจากปัจจุบัน
 • Thumbnail

  ตลาดอาหารฮาลาล โอกาสและความท้าทายของไทย 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-07-04)

  มูลค่าตลาดอาหารอาลาลโลกอยู่ที่ 6-8 ล้านล้านบาท มีอัตราการเติบโตกว่า 5% แต่ในปัจจุบันมีการตอบสนองตลาดนี้เพียง 20% งานวิจัยของศูนย์นโยบายโลกมุสลิมชี้ให้เห็นว่าถึงแม้การส่งออกอาหารฮาลาลของไทยจะเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าประเทศคู่แข่ง หมายความว่าเรากำลังสูญเสียส่วนแบ่งตลาดจากการที่ภาครัฐมีเป้าหมายให้ไทยเป็น 1 ใน 5 ผู้ส่งออกอาหารฮาลาลสูงสุดของโลกภายในปี 2563 และหากเราต้องการเป็นศูนย์กลางหรือครัวฮาลาลโลก เราจะต้องดำเนินนโยบายไปในทิศทางใด
 • Thumbnail

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-04-03)

  มีข่าวว่ารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 300 ล้านบาท ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน MotoGP ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ที่สำคัญที่สุดของจักรยานยนต์ เทียบเท่ากับ F1 ในกรณีของรถยนต์ โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่ จ.บุรีรัมย์ ข่าวได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจากสังคมออนไลน์ นำไปสู่การแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-01-02)

  ซะกาต (Zakat) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะสามรถช่วยลดปัญหาความยากจน และความไม่เท่าเทียมทางรายได้ของประชาชนในพื้นที่ การตั้งกองทุนและการใช้ซะกาตสามารถเป็นใช้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมทางศาสนาของประชาชน เป็นหนึ่งในแนวทางช่วยลดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของสิ่งล่อใจและปัญหาในการควบคุมตัวเอง 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-01-07)

  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเป็นสาขาหนึ่งของเศรษฐศาสตร์ที่พยายามเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลให้ดียิ่งขึ้นด้วยการคำนึงถึงปัจจัยทางด้านจิตวิทยา อารมณ์ วัฒนธรรม และสังคม โดยเรื่องของความพึงพอใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สิ่งล่อใจ และปัญหาในการควบคุมตัวเอง เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจค่อนข้างมากในสาขานี้
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องสงครามและความขัดแย้ง 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-10-03)

  ไม่ว่าสงครามหรือความขัดแย้งจะเกิดจากสาเหตุอะไร ใครเป็นผู้เริ่ม แต่ผลกระทบของมันส่งผลต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยมากกว่าผู้บริหารประเทศ ซึ่งเป้นคนที่กำหนดนโยบายเข้าสู่ความขัดแย้งเหล่านั้น นโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางอ้อม
 • Thumbnail

  อินโดนีเซีย เป้าหมายสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินอิสลามแห่งอาเซียน 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-03-05)

  อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกกว่า 200 ล้านคน มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในลำดับต้นๆ ของภูมิภาคที่ร้อยละ 5 ต่อปี การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดตราสารหนี้ภาครัฐยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินอิสลามของอินโดนีเซียยังต้องได้รับการพัฒนาอีกเยอะ โดยมีประเด็นสำคัญอย่างน้อย 5 ประเด็นที่ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนา