Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชน 

    ศราพร ไกรยะปักษ์; วิสาขา ภู่จินดา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการพลังงานชุมชนในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการพลังงานในชุมชนของประทศไทย 3) เพื่อเสนอ รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชนในประเทศไทยเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการพลังงานภายในชุมชนของตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านพลังงาน การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ควบคู่ไปกับเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ในชุมชนที่มีการใชพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) หรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานร่วมกับพลังงานสิ้นเปลือง จํานวน 91 คนใน 5 ชุมชน ...