Now showing items 1-18 of 18

 • Thumbnail

  AEC กับพลวัตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาค(ตอนที่ 1) 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-15)

  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงของประเทศสมาชิกที่มีความต้องการจะอาศัยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความเจิรญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนในภูมิภาคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีมาตรฐานการครองชีพที่ดี
 • Thumbnail

  การค้าระหว่างประเทศ กับการบรรลุ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ" 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-03-06)

  ในเดือน ก.ค. 2558 ได้มีการจัดการประชุมระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติที่ Addis Ababa ประเทศเอธิโอเปีย ผลลัพธ์สำคัญที่ออกมาจากการประชุมในครั้งนั้น คือ แผนการปฏิบัติการนี้คือ ได้มีการยอมรับอย่างเป็นทางการว่า การค้าระหว่างประเทศเป็นเครื่องจักรสำคัญที่จะนำไปสุ่การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม การลดความยากจน และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศได้ แต่ขึ้นกับนโยบายการค้าที่ออกมาว่า จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ ในบทความนี้ ผู้เขียนจะมาเล่าให้ฟังถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการค้าที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายช่องทาง
 • Thumbnail

  การยกเว้นภาระภาษีจากการก่อหนี้ 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-06-08)

  หากใช้ตัวเลขภาษีที่สูญเสียไปจากการยกเว้นหรือลดภาษีที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้ของสหรัฐอเมริกามาอ้างอิง จะพบว่ารายจ่ายภาษีที่เกิดขึ้นในส่วนนี้มีมูลค่าสูงมาก อยู่ในช่วง 2-5 % ของ GDP หรือสูงถึง 250,000-630,000 ล้านบาท ซึ่งหากเราไม่สูญเสียตรงนี้ไป รัฐบาลก็จะสามารถนำมาใช้เป็นงบประมาณเพิ่มเติมในการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ ลดการขาดดุลงบประมาณ และยังสามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือคนจนได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 • type-icon

  การวิเคราะห์นโยบายภาษีอากร 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (บริษัท มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ จ􀄞ำกัด, 2018-06)
 • Thumbnail

  ความคืบหน้าร่าง พรบ.สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา พ.ศ.... 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (บริษัท โพสต์ พับลิชชิง, 2015-03-30)

  ในร่าง พ.ร.บ.Thai PBO ฉบับนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ เริ่มจากประเด็นสำคัญ คือ ความเป็นกลางทางการเมืองและความเป็นอิสระทางวิชาการของสถาบัน สถาบันมีหน้าที่ในการส่งเสริมความเป็นอิสระทางวิชาการ หากคณะกรรมการสถาบันคนใดมีการกระทำที่เป็นการแทรกแซง กฎหมายก็เปิดช่องให้ฟ้องร้อง และมีมติให้กรรมการสถาบันคนดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งได้
 • Thumbnail

  ความไม่เป็นธรรมของระบบภาษีเงินได้ 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (2014-11-03)

  นโยบายปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของรัฐบาล ส่งผลให้ระบบภาษีมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมและยังเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีฐานะการเงินดี กล่าวคือ ผู้ที่มีรายได้เท่าเทียมกันแต่มาจากแหล่งรายได้ที่แตกต่างกัน กลับเสียภาษีในอัตราที่แตกต่างกัน และผู้ที่มีระดับทางเศรษฐกิจที่ต่ำกว่า กลับเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าผู้ที่มีระดับทางเศรษฐกิจที่สูง
 • Thumbnail

  ความยั่งยืนและความโปร่งใสทางการคลัง ประชาธิปไตย และการปฏิรูปประเทศไทย 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-27)

  การปฏิรูปประเทศไทยให้มีความยั่งยืน สิ่งหนึ่งที่ควรปฏิรูปอย่างจริงจัง คือเรื่องของการปรัปรุงปัจจัยเชิงสถาบันทางการคลัง ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ จำเป็น และควารได้รับการผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้การดำเนินนโยบายทางการคลังของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ และยั่งยืนมากขึ้น
 • Thumbnail

  ความรับผิดชอบทางงบประมาณ 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-06-06)

  กระบวนการงบประมาณที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบทางงบประมาณ ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน การตัดสินใจใช้งบประมาณของฝ่ายบริหารควรมีความรับผิดชอบต่อประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่ออกไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จนสุดท้ายได้รัฐบาลชุดนั้นเข้ามาบริหารประเทศ
 • Thumbnail

  งบกลาง งบกลาง งบกลาง... 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-12-05)

  มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เป็นมาตรการที่นักวิชาการทางการคลังรู้สึกกังวล คือวิธีการและช่องทางของการออกมาตรการที่ดูแล้วยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก กล่าวคือ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายในส่วนของงบกลางก็มีปัญหาสำคัญ เพราะในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตั้งวงเงินงบกลางเป็นเพียงการนำเสนอตัวเลขวงเงินงประมาณโดยรวมเท่านั้น ไม่ได้มีการนำเสนอรายละเอียดของแนการใช้จ่ายเงินไว้ในเอกสารงบประมาณให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติได้พิจารณา ซึ่งก็ถือว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใสทางการคลังที่ดี และการจัดสรรงบประมาณให้กับงบกลางเพิ่มขึ้นก็อาจหมายถึงเงินงบประมา ...
 • Thumbnail

  งบสวัสดิการสังคมกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-11-06)

  ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่องบประมาณรายจ่ายในโครงการสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและการรักษาพยาบาลที่จะปรับเพิ่มขึ้นอีกมาก ในขณะเดียวกันการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุย่อมหมายถึง สัดส่วนแรงงานต่อประชากรในประเทศไทยกำลังมีแนวโน้มปรับลดลง ซึ่งจะส่งผลในเชิงลบต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาล ความไม่สอดคล้องระหว่างการปรับเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายในโครงการสัวดิการสังคมกับฐานภาษีเงินได้ที่มีแนวโน้มลดลง ย่อมเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงทางการคลังที่สำคัญที่ไทยจะเผชิญในอนาคต
 • Thumbnail

  ภาษีการรับมรดก:สัญลักษณ์ของการดูแลซึ่งกันและกัน? 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-12-01)

  จุดประสงค์ของการจัดเก็บภาษีการรับมรดก คือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และเพื่อเพิ่มรายได้รัฐบาล
 • Thumbnail

  ภาษีความหวาน ภาระภาษี และกลไกราคา 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-11-06)

  การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มผสมน้ำตาล หรือที่เราเรียกว่า ภาษีความหวานนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ หลายๆ ประเทศได้มีการจัดเก็บภาษีประเภทนี้มาเป็นเวลานาน รวมถึงได้มีการยกเลิกแล้วในบางประเทศ เนื่องจากพบว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างที่ควรจะเป็น
 • Thumbnail

  มาตรการภาครัฐ กับการรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคโควิด-19 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-03-31)

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 หากเป็นไปตามการพยากรณ์ในด้านเศรษฐกิจมหภาคของหลายๆ สำนัก ประเทศไทยคงจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นที่แน่นอน ทั้งนี้นิยามภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเชิงเทคนิค หมายถึง ภาวการณ์ที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาที่แท้จริง หลังปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ติดลบติดต่อกันอย่างน้อย 2 ไตรมาส ซึ่งแน่นอนผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อผู้คนในสังคมครั้งนี้ดูจะรุนแรงและแผ่ขยายเป็นวงกว้างยิงกว่าที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ปี พ.ศ. 2540-2541
 • Thumbnail

  มาตรการลดหย่อนภาษี อีกเรื่องที่ควรกลับมาพิจารณา 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-01)

  ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากมายเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้จ่ายซื้อสินค้าโดยให้นำใบกำกับภาษีมาใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้ ก่อนหน้านี้รัฐบาลก็เคยออกนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น โดยประชาชนสามารถนำใบเสร็จรับเงินที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือธุรกิจโรงแรม ในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกมาตรการลักษณะนี้ว่าเป็น"มาตรการที่ก่อให้เกิดรายจ่ายภาษี"
 • Thumbnail

  ร่าง พรบ.การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-02-02)

  หลักการต่าง ๆ ของร่าง พ.ร.บ.การเงินการคลัง เป็นเรื่องดีที่สังคมควรให้การสนับสนุน โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มกฎเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติในกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐ และทำให้การดำเนินการทางการเงินการคลังของรัฐเป็นไปอย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น แต่หากเปรียบเทียบกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางการคลังของประเทศอื่น ๆ มีหลายเรื่องที่ดูแล้วอาจจะยังขาดหายไปจากร่าง พ.ร.บ.การเงินการคลังฉบับนี้
 • Thumbnail

  วิเคราะห์(ร่าง)งบประมาณประจำปี พ.ศ.2558 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-01)

  การวิเคราะห์งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่ง Thai PBO ได้จัดทำเป็นรายงานนำเสนอต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • Thumbnail

  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของการค้าระหว่างประเทศไทย 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์. 7,1 (ม.ค. 2555) 153-203, 2013)

  งานศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญสามประการคือ หนึ่ง เพื่อศึกษาถึงความเชื่อมโยงเชิงประจักษ์ระหว่างการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับการค้าระหว่างประเทศในหมวดสินค้าและบริการสร้างสรรค์ สอง เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงศักยภาพและความสามารถทางด้านการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 ประเทศ ทั้งในด้านของการส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการสร้างสรรค์ โดยใช้ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage, RCA) และ สาม เพื่อศึกษาทบทวนถึงข้อตกลงทางการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ...
 • Thumbnail

  หลักผลประโยชน์กับการนำภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะมาใช้ 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-10-05)

  หลักผลประโยชน์ คือหลักที่ว่าด้วยผู้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการสาธารณะควรเป็นผู้จ่ายต้นทุนของการจัดหาสินค้า หรือบริการสาธารณะเหล่านั้น เช่น ผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้ถนนสาธารณะควรเป็นผู้จ่ายภาษีที่เก็บจากฐานการใช้ถนน ซึ่งเงินภาษีส่วนนี้จะถูกนำกลับมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือซ่อมแซมถนนต่อไป