Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารการศึกษาภาคบังคับ 

    สกุล อินทุโสภณ; บุญเย็น วอทอง, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

    วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อจะได้ทราบถึงความสอดคล้องระหว่างการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจว่ามีอยู่เพียงใด เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับอันจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้มีคุณภาพ เพื่อทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนทราบความสามารถของประชากรส่วนใหญ่ พร้อมทั้งทราบแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์โดยตรงในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ