Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    รูปแบบขบวนเรืออุตมะในการสกัดจับการลักลอบหนีศุลกากรทางทะเลโดยการลาดตระเวนแบบแล่นเรียงตามกัน 

    สญชัย สุขะจูทะ; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

    วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามทางทะเลบริเวณอ่าวไทยที่มีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนเรือ และขีดความสามารถของเรือ เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการนำเอาแบบจำลองของคณิตศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์และปัญหาที่กำลังประสพอยู่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรทางทะเลในอนาคต โดยศึกษาเปรียบเทียบค่าคาดหมายของจำนวนครั้งในการตรวจจับ เมื่อจัดให้เรือลาดตระเวณเป็นแถวตอน โดยใช้เรือลาดตระเวณ 1 ลำ 2 ลำ และ 3 ลำ ในกรณีที่มีเรือลาดตระเวณมากกว่า 1 ...