Now showing items 1-14 of 14

 • Thumbnail

  การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2012)
 • Thumbnail

  ข้าวของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ภาษาลาว] 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2008)
 • Thumbnail

  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจการศึกษา 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2010)
 • Thumbnail

  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจนำเที่ยว 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2010)
 • Thumbnail

  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจร้านอาหารไทย 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2010)
 • Thumbnail

  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจโรงพยาบาล 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2010)
 • Thumbnail

  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจโรงแรม 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2010)
 • Thumbnail

  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจสปาไทย 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2010)
 • Thumbnail

  คู่มือลงทุนด้านการเกษตรใน สปป. ลาว 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2011)

  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากโครงการศึกษาโอกาสและศักยภาพการลงทุนภาคเกษตรของผู้ประกอบไทยใน สปป.ลาว ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development: ITD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการไปลงทุนด้านการเกษตรใน สปป.ลาว โดยมีข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ข้อเท็จจริงด้านเกษตร ขั้นตอนและวิธีการขอรั บการส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษที่ผู้ลงทุนจะได้รับโอกาสและข้อจำกัดในการลงทุน รวมทั้งกรณีศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน ด้านการผลิตสินค้าเกษตร 8 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ...
 • Thumbnail

  ปรากฎการณ์โลกร้อนกับการค้าระหว่างประเทศ 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2011-11)

  ปรากฏการณ์โลกร้อนซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลมาจากการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากจากกิจกรรมมนุษย์นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลก วัฏจักร ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งประชาคมโลกได้ตระหนักถึง ภัยอันตรายที่ภาวะโลกร้อนอาจก่อให้เกิดขึ้นจึงได้เกิดความร่วมมือในการบรรเทาภาวะโลกร้อนระดับ นานาชาติและระดับภูมิภาค อีกทั้งแต่ละประเทศได้พยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้มาตรการ ที่เกิดจากความร่วมมือดังกล่าวโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบนโยบายของรัฐ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและ มาตรการทางการค้า ...
 • Thumbnail

  เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ 

  วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์; สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา; ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2012)
 • Thumbnail

  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กรอบความตกลง TNZCEP 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

  เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อมูลความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศนิวซีแลนด์ ข้อบทบัญญัติว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ TNZCEP และการประเมิน การดำเนินงานตามข้อบทบัญญัติว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของ TNZCEP รวมถึงการประเมิน สถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์ แนวปฏิบัติที่ดีด้านอื่นๆ ทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือจากความร่วมมือตามกรอบ TNZCEP ของประเทศนิวซีแลนด์ ตลอดจน โอกาสการขยายการส่งออกของไทยไปนิวซีแลนด์โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทาง น่าน-หลวงพระบาง 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2012-09-28)

  โครงการศึกษาเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นน่าน-หลวงพระบางพิจารณาถึง ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อมที่อาจจะเกิด ขึ้นกับจังหวัดน่าน ภายหลังการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงจังหวัดน่านและเมืองหลวงพระบาง (ผ่านเส้นทางจอมเพชร) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทางน่าน - หลวงพระบาง และแนวทางในการรับมือกับผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น จากการสุ่มเก็บตัวอย่างแบบสอบถามจากประชาชนและพาณิชยกรรมในจังหวัดน่าน การ สัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ข้อมูลทุติย ...