Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารงานของฝ่ายสาธารณสุข เทศบาลนครกรุงเทพ 

    สนอง ยุตตานนท์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

    วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ผู้เขียนมุ่งศึกษาเฉพาะกระบวนการบริหารงานของฝ่ายสาธารณสุข เทศบาลนครกรุงเทพ ในแง่ของการจัดบริการสาธารณสุขแก่ชุมชนโดยมุ่งศึกษาในสาระ 10 ประการ คือ.-