Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    วัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมุมมองของบุคลากรทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

    สนารัตน์ กลิ่นชื่น; วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    ประเทศไทยมีการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขวาง องค์การต่าง ๆ นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินยุทธศาสตร์ แตอ่ ย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่พบว่ายังมีโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ที่ล้มเหลวเกิดขึ้นอยู่ ประเด็นที่ถูกนำมาพิจารณามากที่สุดในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวของโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ และเพิ่มความสามารถของการพัฒนาโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ คือ การนำวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์มาใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ส่งผลต่อความสำเร็ ...