Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การวางแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนระดับกลาง 

    สนิท เวทะธรรม; บุญเย็น วอทอง, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

    วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อ 1. ศึกษาถึงลักษณะและสภาพของความต้องการกำลังคนในประเทศไทย.