Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สำนักงานเศรษฐการจังหวัด 

    สมชาย คงเวช; มัลลี เวชชาชีวะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

    ศึกษาประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งและดำเนินงานของเศรษฐการจังหวัด แสดงให้เห็นความสำคัญของสำนักงานเศรษฐการจังหวัด วัตถุประสงค์และนโยบายจัดตั้ง การจัดรูปและลักษณะขององค์การ การจัดระบบงานและการบริหารงานของสำนักงานเศรษฐการจังหวัด ตลอดจนวิวัฒนาการจนถึงปัจจุบัน