Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  การพัฒนาชนบท : แนวโน้มความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

  ศรีสุรินทร์ จำปา; สมพร แสงชัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1981)

  เป็นการศึกษาหนึ่งในสามสาขาของการบริหารโครงการ คือ การประเมินผล (Evaluation) ในลักษณะมุ่งเน้นเชิงปริมาณ และในการพิสูจน์สมมติฐาน ได้ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์หลายแบบ ได้แก่ Percentage, Chi-square, ANOVA, Stepwise Regression และ Factor Analysis.
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์การบริหารการศึกษาประชาบาลในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง 

  ธรรมนูญ ตัณฑะเตมีย์; สมพร แสงชัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  การบริหารการศึกษาประชาบาลเฉพาะที่เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง และเป็นการศึกษาเฉพาะจังหวัดเดียวในภาคกลาง โดยศึกษาโครงสร้างและกลไกขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการบริหารการศึกษาประชาบาล พฤติกรรมของข้าราชการส่วนจังหวัด พฤติกรรมของหน่วยราชการส่วนกลางในการควบคุมและประสานงาน พฤติกรรมของสมาชิกสภาจังหวัดในการควบคุมการบริหารการศึกษาประชาบาล พร้อมทั้งผลและสาเหตุของพฤติกรรมเช่นนั้น ตลอดจนศึกษากรณีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในวงการบริหารการศึกษาประชาบาลครั้งใหญ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ทำการศึกษา ...
 • Thumbnail

  การศึกษาการสรรหาอาสาพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชน 

  วงเดือน กระจ่างวงษ์; สมพร แสงชัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

  การพัฒนาและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นทุรกันดารนั้น นอกจากรัฐบาลจะได้ริเริ่มโครงการที่ฉับพลัน เช่น การสร้างถนน ขุดบ่อน้ำ การส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือทางด้านอนามัย การพยายามให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาคเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นแล้ว รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของกรมการพัฒนาชุมชน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการฝึกอบรมนิสิตนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่เทียบเท่า แล้วส่งออกไปปฏิบัติงานในชุมชนเล็ก ๆ ตามส่วนภูมิภาคในฐานะอาสาสมัคร ซึ่งมิใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ...
 • Thumbnail

  ค่านิยมในระบบอาวุโสของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทย 

  อุทัย บุญประเสริฐ; สมพร แสงชัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1973)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์มีความมุ่งหมายที่จะค้นคว้าในเรื่องค่านิยมในระบบอาวุโสในสังคมไทย โดยทำการศึกษาจากนักบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้เขียนอธิบายถึงเรื่องค่านิยมในระบบอาวุโส ผลกระทบของค่านิยมในระบบอาวุโส ระบบอาวุโสและระบบคุณธรรม และแนวความคิดสำหรับการวิจัยและการวัดค่านิยมในระบบอาวุโส และอธิบายถึงกระบวนการวิจัยโดยละเอียด ต่อจากนั้นได้กล่าวถึงองค์ประกอบในระบบอาวุโสตามความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทำการแยกแยะลักษณะองค์ประกอบในระบบอาวุโส ตามแนวความคิดสำหรับการวิจ ...