Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 

    สมยศ ประจันบาล; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่าย ของครัวเรือนโดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายใน 2 มิติคือ การเปลี่ยนแปลงระหว่าง ครัวเรือน และการเปลี่ยนแปลงภายในครัวเรือน การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากโครงการสำรวจเพื่อ ติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (ใช้ตัวอย่างช้ำ) ตั้งแต่ปี 2548-2555 ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผลการศึกษา พบว่าการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงปีที่ทำการศึกษาจาก 8,740.83 บาทในปี 2548 เป็น 14,797.62 ในปี 2555 เมื่อ พิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่าย พบว่าช่วงปี ...