Now showing items 1-6 of 6

 • Thumbnail

  การจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร 

  ชอบ ทิพวรรณ; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาถึงงานของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร ในการจัดอัตรากำลังให้แก่กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ว่ามีความสามารถในการทำงานและได้ปรับปรุงงาน และได้รับผลสำเร็จประการใดบ้าง และมีสิ่งควรแก้ไขประการใดบ้าง การปฏิบัติงานจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารได้ใช้กรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาในการวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ปริมาณงาน การจำแนกตำแหน่งและการจัดระบบงาน คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารมีกลุ่มทำงานคือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์จากสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณ.
 • Thumbnail

  การบริหารพิธีการนำเข้าทางเรือของกรมศุลกากร 

  ชวน สังคหะ; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาถึงวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสินค้าขาเข้าว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร มีมาตรการใดเป็นเครื่องช่วยตัดสินเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว จึงได้ศึกษาถึงขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกรมศุลกากรอันพึงนำมาใช้ในการบริหาร ต่อจากนั้นจึงศึกษาถึงความหมายของของต้องห้าม ของต้องกำกัด นโยบายและการปฏิบัติต่อของต้องกำกัดที่พึงนำเข้าแสดงให้เห็นความยุ่งยากในการบริหาร การหารือกับกระทรวงเจ้าของนโยบาย การวินิจฉัยสั่งการ พร้อมกับตัวอย่างหลายแง่มุมของนโยบาย และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินได้ ...
 • Thumbnail

  การบินพาณิชย์ : การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการจัดระเบียบราชการ / สืบ ทรรพมัทย์ 

  สืบ ทรรพมัทย์; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  การบินพลเรือนมีลักษณะเป็นกิจการทางการเมืองโดยมีการดำเนินงานเกี่ยวข้องอยู่กับต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้าในลักษณะตอบแทนกันระหว่างประเทศ ฉะนั้นการบินพลเรือนไม่ควรรวมหรือขึ้นอยู่กับการบินทหาร การจัดระเบียบราชการงานบินพลเรือนของไทยแยกออกเป็นกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม และกรมการบินพลเรือน กองทัพอากาศ นอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาข้อยุ่งยากหลายประการดังผู้เขียนได้กล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์แล้ว ยังขัดต่อเจตน์จำนงของรัฐบาลที่มีนโยบายให้แยกการบินพลเรือนออกจากการบินทหาร และยังเป็นการจัดโครงร่างของหน่วยงานที่ไม่ประสานกัน ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นอิ ...
 • Thumbnail

  การเลื่อนชั้นตำแหน่งนายทหารชั้นประทวนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ 

  ปรีชา ศรีวาลัย; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการคัดเลือกนายทหารชั้นประทวนเพื่อเลือกเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อทราบว่าระบบการเลื่อนนายทหารประทวนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรในกองทัพอากาศขณะนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด และการที่นายทหารชั้นประทวนลาออกจากราชการเป็นจำนวนมากนั้นทำให้กองทัพอากาศขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ กองทัพอากาศได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างใด
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนข้าราชการกับปริมาณงาน : ศึกษาจากที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง 

  กอบกุล กาญจนถวัลย์; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง มีปลัดจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา มี 3 แผนกคือ แผนกจ่าจังหวัด แผนกผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่น และแผนกเสมียนตราจังหวัด การที่ผู้เขียนเลือกศึกษาหน่วยงานนี้เพราะจังหวัดระยองเป็นจังหวัดค่อนข้างเล็ก มีปริมาณงานน้อย สามารถศึกษาได้ภายในเวลาอันจำกัด ปลัดจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้งานดีขึ้น
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

  ประธาน ดาบเพชร; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึษาประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในแยกเป็นสองส่วน โดยศึกษาทางทฤษฎีส่วนหนึ่ง และจากข้อเท็จจริงอีกส่วนหนึ่ง แล้วจึงนำผลการศึกษาทางทฤษฎีมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อเท็จจริง ซึ่งกระทำโดยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์บรรดาหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการแต่ละแห่งที่เลือกมาเป็นตัวอย่าง ผู้เขียนได้เน้นพิจารณาในเรื่องลักษณะการตรวจสอบภายใน ซึ่งได้แก่ ความมุ่งหมายของการตรวจสอบ ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ ประโยชน์ของการตรวจสอบ และความจำเป็นผู้ตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีอิสระ ประเภทของงานตรวจสอบภายใน และความรับผิดชอบต่อความบกพร่องของการตรวจสอบภายใน