Now showing items 1-20 of 29

 • Thumbnail

  AIกับความเหลื่อมล้ำภายใต้เศรษฐกิจใหม่ 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-07-30)

  ในมุมหนึ่ง AI จะช่วยขจัดปัญหาความยากจน เพราะจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานและช่วยให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น แต่มันก็อาจจะถูกใช้เป็นอาวุธในการสร้างความร่ำรวยแล้วทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังก็เป็นได้เหมือนกัน เพราะในอนาคต คนเราจะมีการแบ่งชนชั้นด้วยเทคโนโลยี โดยชนชั้นสูงคือชนชั้นที่สร้างสรรค์และสื่อสาร (coding) กับ AI ได้ ชนชั้นกลางเป็นชนชั้นที่ใช้งานผลิตภัณฑ์/ใช้ประโยชน์จาก AI และชนชั้นล่างคือชนชั้นที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี AI และไม่ได้มีโอกาสใช้งาน AI
 • Thumbnail

  CFO กับการบริหารการเงินของรัฐวิสาหกิจไทย 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-12-19)

  ภารกิจในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนและบริหารเงิน เป็นโจทย์สำคัญของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในช่วงอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการ"มืออาชีพ" ทางด้านการเงินในการเข้ามาช่วยดูแลการบริหารการเงินของรัฐวิสาหกิจให้มีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความซับซ้อนของเครื่องมือทางการเงินและการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการลงทุนต่างๆ
 • Thumbnail

  CSR ในสายตาผู้ลงทุน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-11-09)

  ปัจจุบันกระแสเรื่องการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ การบริหารบริษัทโดยคำนึงเฉพาะการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นนั้นได้ถูกมองว่าไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทได้ ดังนั้นแนวคิดการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ จึงเพิ่มมุมมองในการบริหารโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
 • Thumbnail

  Strategic CFO กับนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อการเติบโตในยุคประเทศไทย 4.0 (1) 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-08-08)

  CFO มีส่วนสำคัญในการช่วยกำหนดกลยุทธ์การเติบโตขององค์การร่วมกับผู้นำสูงสุดขององค์การในยุคประเทศไทย 4.0 ว่าจะวางกลยุทธ์ขององค์การให้เติบโตไปในทิศทางใด บางครั้ง CFO อาจเป็นคนริเริ่มโครงการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับองค์การอีกด้วย เพราะ CFO เป็นผู้รู้สถานะทางการเงินขององค์การมากกว่าใคร และจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับองค์การว่ากระแสเงินสดจะมีเพียงพอกับความต้องการเงินทุนของโครงการในปัจจุบันและอนาคต
 • Thumbnail

  Strategic CFO กับนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อการเติบโตในยุคประเทศไทย 4.0 (2) 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-08-15)

  นวัตกรรมทางการเงินหลากหลายรูปแบบสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองการเติบโตให้กับองค์การได้ เช่น การทำธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เป็นวิวัฒนาการทางการเงินอย่างหนึ่งที่ช่วยให้องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปหนุนหลังการออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถนำไปขายต่อได้โดยมีสภาพคล่องสูงขึ้น
 • Thumbnail

  การจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) 

  ญาดา กีรติพงศ์ภักดี; สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  Asymmetric information occurs when insiders have more information than investors. Managers can manipulate the company’s earnings using accounting standards that allows discretionary decisions for accrual basis and makes judgments following these principles. Managers can use the discretion for earnings management to reach target income, avoid debt covenant violation and smooth income for attracting investors and receiving higher offer price. Obviously, investors are disadvantaged by the asymmetry. This paper explored factors related to earnings ...
 • Thumbnail

  การปลูกฝังทักษะทางการเงินในเด็ก 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-01-12)

  การสร้างพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางการเงินก็คือ ความมีวินัยและความสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นรากฐานด้านพฤติกรรมที่สำคัญในการสร้างให้เด็กๆ มีพฤติกรรมที่ดี และส่งเสริมให้มีการออมและลงทุนตลอดเวลา
 • type-icon

  การเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่สำหรับรัฐวิสาหกิจไทย 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จำกัด, 2018-06)
 • type-icon

  การวัดระดับการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จำกัด, 2018-05)
 • Thumbnail

  การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ไทยในอาเซียน 5 

  วนิดา จรุงกิจกุล; สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน 5 2) ศึกษาความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ไทยในอาเซียน 5 และ 3)กำหนดกลยทุธ์ในการพฒันาความสามารถในการแข่ง ขันของตลาดหลักทรัพย์ไทย
 • Thumbnail

  ของฝาก...วันแห่งการวางแผนการเงินโลก 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-10-08)

  ความรู้ทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญของทุกคน และมีความจำเป็นที่เราต้องมีความรู้ทางการเงินอย่างเพียงพอ จึงได้ส่งเสริมให้มีวันแห่งการวางแผนการเงินโลกขึ้น เพื่อให้พวกเรามีแผนการเงินที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีในอนาคต
 • Thumbnail

  ตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท Size S 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-10)

  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บริษัท SMEs) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่างๆ แต่มักจะประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เตรียมจัดตั้งตลาดหุ้นอีกตลาดหนึ่งเป็นการเฉพาะเพื่อบริษัท SMEs ซึ่งจะทำให้บริษัทขนาดเล็กจริงๆ ที่มีคุณภาพดีสามารถระดมทุนผ่านตลาดหุ้นได้โดยไม่มีภาระดอกเบี้ย ไม่ต้องมีภาระเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • Thumbnail

  ต่อ S-Curve ให้กับธนาคารพาณิชย์ไทยผ่านการควบรวมกิจการ 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-04-30)

  การที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ไทย การควบรวมกิจการธนาคารพาณิชย์มีประโยชน์คือ ทำให้ต้นทุนของธนาคารลดลง รวมถึงเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาคอีกด้วย
 • Thumbnail

  ต้องรู้จักตัวเองก่อนลงทุนในหุ้นกู้ 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-06)

  หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ที่ออกโดยบริษัทเอกชน เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนและปรชาชนทั่วไป เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ มีเงื่อนไขรายละเอียดที่หลากหลาย ในอดีตที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้จะสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุเท่ากัน แต่การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยงสูงกว่าการฝากธนาคารมาก ฉะนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้รวมทั้งทำความเข้าใจเรื่องความเหมาะสมในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของตนเอง
 • Thumbnail

  ถอดรหัสการสอนวิชาการเงินในยุค 4.0 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-03-13)

  จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย"ประเทศไทย 4.0" โดยมีเป้ามหายให้ประเศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยผ่านการสร้างและใช้นวัตกรรม ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนประเทศไทย จากสถานะในปัจจุบัน ให้ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ส่งผลให้คุณลักษณะเด็กที่เข้าเรียนและบัณฑิตที่พึงประสงค์เปลี่ยนแปลงไป ผู้เขียนจึงขอชวนผู้อ่านพูดคุยเกี่ยวกับความท้ายทายครั้งใหม่ที่มีต่อการศึกษาวิชาการเงินในระดับดุดมศึกษาของประเทศไทย
 • type-icon

  ทฤษฎีตลาดทุนและกระบวนการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (เอ็มแอนด์เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, 2018-01)
 • Thumbnail

  ทักษะทางการเงินกับการพัฒนาตลาดการเงิน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-08)

  การที่จะพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุนให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เราควรสร้างรากฐานในเรื่องทักษะทางการเงินให้กับคนในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก เพราะหากคนในประเทศมีความรู้และมีทักษะทางการเงินที่ดีแล้ว ก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย
 • Thumbnail

  ประเด็นที่ควรทำความเข้าใจก่อนจะออมเงินไว้ในหุ้นของสหกรณ์ (ออมทรัพย์) 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-05-11)

  การออมเงินในรูปของทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นหนทางหนึ่งในการให้เงินทำงานเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณ นอกเหนือจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมอื่น ๆ แล้ว ดังนั้นเราจึงควรศึกษาประเด็นและทำความเข้าใจก่อนที่จะทำการซื้อหุ้นสหกรณ์
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ยุพวดี ชินพฤทธิวงศ์; สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  บทความนี้ศึกษาการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับนี้ได้นำใช้วิธีการวัดประสิทธิภาพกองทุนรวมจากวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) แทนการวัดประสิทธิภาพแบบดั้งเดิม (Traditional Index) โดยนำสัดส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อสินทรัพย์สุทธิมาพิจารณาการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมด้วย ซึ่งจากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า กองทุนรวมในประเทศสิงคโปร์เป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยที่มีกองทุนรวมจากประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีระดับประสิทธิภาพที่รองลงมาสลับกันไปในแต่ละปี และเมื่อพิจารณาประเภทของกองทุนรวมในแต่ละประเทศ พบว่า ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทาง PPP 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-04)

  ทางออกในการกระตุ้นเศรษฐกิจ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะดึงดูดให้นักลงทุนสนใจมาลงทุนในประเทศ แต่ก็ต้องใช้เงินลงทุนมาก และถ้าการบริหารจัดการไม่มีคุณภาพ ก็อาจขาดทุนและเป็นหนี้สาธารณะ ภาครัฐจึงไม่ควรต้องลงทุนเอง และหันไปใช้ระบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนในแบบ"ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership)" หรือ"PPP" ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างมาก เรื่องสมมติฐานตัวเลขที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้นั้นมีความสำคัญมาก รูปแบบ PPP รวมไปถึงสัญญาสัมปทานจึงต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ