Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มาตรการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : ศึกษากรณีการพิสูจน์หลักฐานทางการเงินและการบัญชี 

    สรัสวดี ทุมนัส; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษา เกี่ยวกับมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : ศึกษากรณีการพิสูจน์ หลักฐานทางการเงินและบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาขอบเขตของความ ต้องการกฎหมายเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานทางการเงินและบัญชีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต การริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตกรณีประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ และการขาดเอกภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี ประสิทธิภาพโดยจะทำการศึกษาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติขอ ...