Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  การประเมินความยืดหยุ่นด้านความจุของโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองร้บการขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคตะวันออก 

  รพีพัฒน์ ชัยประสิทธิ์; สราวุธ จันทร์สุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงข่ายการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบพื้นที่ภาคตะวันออกโดยในการศึกษานี้ จะพิจารณาการขนส่งสินค้า 2รูปแบบคือการขนส่งสินค้าด้วยโครงข่ายทางหลวงและรถไฟ โดยการประเมินประสิทธิ ภาพแผนพัฒนาได้ใช้ตัวแบบ Network Reserved Capacity ซึ่ งเป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยปัญหา 2 ระดับ คือ ปัญหาระดับบน ซึ่งเป็นการคำนวณหาค่าที่มากที่สุดของ สัดส่วนปริมาณความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในโครงข่ายการขนส่งสินค้า หรือ μ และปัญหาระดับล่าง ซึ่งจะแสดงพฤติกรรมการเลือกเส้น ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาตัวแบบความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานสินค้าเกษตร กรณีศึกษา มันสำปะหลังในประเทศไทย 

  ปารียา ศิริวัฒนพันธ์; สราวุธ จันทร์สุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  ยุทธศาสตร์สำคัญ ประการหนึ่งของภาครัฐคือการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร จัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นการ บริหารจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาพิจารณาเพียงเรื่องของต้นทุน (Cost) เวลา (Lead Time) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) แต่ตัวชี้วัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือ ความยืดหยุ่นของโซ่ อุปทาน ซึ่งแสดงถึงความสามารถที่ระบบสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อันเป็นผลมา จากการเปลี่ยนแปลงของราคาและนโยบายการสนับสนุน ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มความจุของทางวิ่งด้วยการปรับลำดับการลงจอด : กรณีศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิ 

  ณัฎฐาวุฑฒิ์ จิรธัมมวัฒน์; สราวุธ จันทร์สุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  งานวิจัยนี้ศึกษาการพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มความจุของทางวิ่งด้วยการปรับลำดับการลงจอด : กรณีศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดการล่าช้าต่อการลงจอดของอากาศยานขาเข้า กรณีศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(2) เพื่อพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการจัดลำดับการลงจอดของอากาศยานในช่วงขาสุดท้าย (Final Approach Phase) ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนดำเนินการและสามารถเพิ่มความจุของทางวิ่งได้ (Runway Capacity) (3) เพื่อนำผลจากการศึกษามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการวางแผนเชิงปฏิบัติการให้ ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาแบบจำลองรูปแบบการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : กรณีศึกษาการส่งออกทุเรียน 

  วุฒิภาค พูลบัว; สราวุธ จันทร์สุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยและประเทศจีน งานวิจัยได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากภาคตะวันออกของประเทศไทยไปประเทศจีน โดยศึกษาเปรียบเทียบการส่งออกไปจุดหมายปลายทางสองแห่งในประเทศจีน ได้แก่ 1) เมืองกว่างโจว โดยการขนส่งทางเรือ 2) ด่านโหย่วอี้กวานที่เมืองผิงเสียง โดยการขนส่งทางรถบรรทุก และการส่งออกทางรถไฟภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงทั้งสองปลายทาง วิธีดำเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 1) ...
 • Thumbnail

  แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดตารางรถขนส่งที่เหมาะสมสำหรับคลังสินค้าแบบทันเวลาพอดีภายใต้ความไม่แน่นอนด้านเวลาการขนส่ง 

  ชินานันท์ เผ่ากันสีห์ภัค; สราวุธ จันทร์สุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  งานวิจัยนี้ได้ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพตารางเวลารถขนส่งชิ้นส่วนและจุดรับชิ้นส่วนปัจจุบันโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ (Simulation Model) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน ความไม่แน่นอนของเวลาในการขนส่งชิ้นส่วน เพื่อวิเคราะห์หาตารางเวลารถขนส่งแบบทันเวลาพอดีที่เหมาะสม ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยได้รวบรวมข้อมูลจากคลังสินค้าที่รับสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศและคลังสินค้าจากต่างประเทศของโรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งในประเทศไทย การศึกษาได้วิเคราะห์ตำแหน่งคอขวดและเสนอแนะจุดรับสินค้าเพิ่มเติม ผลการศึกษาโดยใช้เครื่องมือ OptQuest พบว่าคลังสินค้ากรณีศึกษาควรเพิ่ ...