Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    โครงการจัดตั้งภาคพัฒนาการโยธาของสันนิบาตเทศบาลฯ / โดย สวัสดิ์ แผลงประพันธ์ 

    สวัสดิ์ แผลงประพันธ์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

    โครงการจัดตั้งภาคพัฒนาการโยธา เป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่งโครงการหนึ่งของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานด้านโยธาของเทศบาลต่าง ๆ เกิดผลดียิ่งขึ้น เป็นโครงการที่จะช่วยให้แต่ละเทศบาลได้รู้จักร่วมมือกันปฏิบัติและช่วยเหลือซึ่งกันและกันปฏิบัติงาน ช่วยให้เทศบาลต่าง ๆ ที่เป็นเทศบาลเล็กและมีรายได้น้อย ได้มีโอกาสใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานโยธาของตน