Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง : ศึกษากรณีกระบวนการรวมหน่วยงาน 

    สัณห์ จิตรปฏิมา; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

    ศึกษาปัญหาการรวมวิทยาลัยการทัพบกกับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับสูง ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ผู้เขียนได้ศึกษาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการทัพบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ภารกิจ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา การกำหนดจำนวนและโควต้า วิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก การจัดอัตรา และหลักสูตรการศึกษา ต่อจากนั้นได้พิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการศึกษาของวิทยาลัยการทัพบกและโรงเรียนเสนาธิการทหารบกในด้านการดำเนินงานของกรมยุทธการทหารบก การศึกษาพิจารณาฝ่ายอำนวยการ การดำเนินการของกองทัพบก การพิจารณาปัญหาในการดำเนินงาน ...