Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การประเมินผลโครงการอยู่ดีมีสุขในปีงบประมาณ 2007 : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จกับพื้นที่ที่ไม่ประสบความสำเร็จ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

  วรรณภา ทองแดง; สากล จริยวิทยานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

  การประเมินผลโครงการอยู่ดีมีสุขในปงบประมาณ2550:ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง พื้นที่ที่ประสบความสำเร็จกับพื้นที่ที่ไม่ประสบความสำเร็จอําเภอเวียงสาจังหวดน่าน มีวัตถประสงค์เพื่อ 1)ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 2)ศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินการดำเนินงานระหว่างพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จกับพื้นที่ที่ไม่ประสบความสำเร็จและ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามโครงการ วิธีการศึกษาในครั้งนี้ได้นําตัวแบบInputOutputModelมาประยุกต์ในการกำหนด กรอบแนวคิดของการประเมินโดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ กลุ่มคือ1)กลุ่มครัวเรือนเป้ ...
 • Thumbnail

  ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  เมธาวี บุญพิทักษ์; สากล จริยวิทยานนท์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนอันเนื่องมาจาก การพัฒนาอุตสาหกรรมในอ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ ในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างจากเขตนิคมอุตสาหกรรม และ 3) วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในชุมชน วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) ท าการรวบรวม ข้อมูลด้วยกรณีศึกษา (Case Study) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางก ...
 • Thumbnail

  ปัญหาของผู้สูงอายุกับการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเมือง: ศึกษากรณี 2 ชุมชน ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

  กรจงรักษ์ ชาตรูปฏิวิน; สากล จริยวิทยานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการดำรงชีพ/การใช้ชีวิตประจำวันของ ผู้สูงอายุในชุมชนคลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2) ศึกษาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน คลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 3) ค้นหาข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน คลองพลับพลาและชุมชนรุ่งมณีพัฒนา