Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ลดต้นทุนขนส่งสร้างอนาคตการค้าไทย-จีน หลัง FTA อาเซียน-จีน 

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (บริษัทที.อาร์.ไอ.โกลบอล, 2006)

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย แถงข่าวผลงานวิจัยโครงการเตรียมความพร้อมด้าน โลจิสติกส์ เพื่อตอบรับสถานการณ์ FTA จีน - อาเซียน โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัยกล่าวว่า ในปีพ.ศ.2553 ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) จีน - อาเซียนจะบังคับใช้พร้อมกับเมื่อเปิดเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก เชื่อมเมืองท่าดานังในเวียดนามกับเมาะละแหม่งในพม่า ซั่งเป็นการเชื่อมฝั่งทะเลมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิก จะเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะมีบทบาทให้บริการโลจิสติกส์ทั้งเหนือ - ใต้และตะวันออก - ตะวันตก สกว.จึงสนับสนุนกา ...
 • Thumbnail

  เส้นทางหมายเลข 9 (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ผลกระทบและการเตรียมพร้อมที่ไม่อาจมองข้าม 

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (บริษัทที.อาร์.ไอ.โกลบอล, 2005)

  หากท่านมีโอกาสไปเยือนจังหวัดมุกดาหารยามนี้ จะพบว่ามีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่2 "บริเวณบ้านบางทรายใหญ่ และบ้านบางสงเปือยทอดข้ามฝั่งด้วยระยะทาง 1,600เมตร ไปลงที่บริเวณบ้านท่าอุดมและบ้านนาแก ของเมืองคันทะบุรี แขวงสะหวันนะเขต ของสปป.ลาวซึ่งมีความคืบหน้าไปมากและคาดว่าจะเสร็จภายในอีก 2 ปี ข้างหน้า" ซึ่งสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่2นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาที่เรียกว่า East-West Corridor ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งโครงการนี้รวมกันสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารของไทย และการพัฒนาเส้นทางหมายเลข9 จากสะหวันนะเขตของสปป.ลาวไปสู่ ...
 • Thumbnail

  เส้นทางหมายเลข 9 (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ผลกระทบและการเตรียมพร้อมที่ไม่อาจมองข้าม 

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (บริษัทที.อาร์.ไอ.โกลบอล, 2005)

  หากท่านมีโอกาสเยือนจังหวัดมุกดาหารยามนี้ จะพบว่ามีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่2 "บริเวณบ้านบางทรายใหญ่ และบ้านสงเปือยทอดข้ามฝั่งด้วยระยะทาง 1,600 เมตร ไปลงที่บริเวณบ้านท่่าอุดมและบ้านนาแก ของเมืองคันทะบุรี แขวงสะหวันนะเขต ของสปป.ลาวซึ่งมีความคืบหน้าไปมากและคาดว่าจะเสร็จภายใน 2ปีข้างหน้า" ซึ่งสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่2นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาที่เรียกว่า East-West Corridor ของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งโครงการนี้รวมกันสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารของไทย และการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 9 จกาสะหวันเขตของสปป.ลาวไปสู่ชายแดนเวียดนา ...