Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

    สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยที่เกี่ยวของกับรถยนต์และลักษณะการขับขี่โดยจำแนกตามกลุ่มผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม และผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่และศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ รูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดโควต้า (Quota Sampling) โดย แบ่งเป็นผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม 200 คน และผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 200 คน และใช้สถิติพรรณนาและการทดสอบไคสแควร์ (Chi Square Test) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อทั้งสองกลุ่มซึ่งประกอบด้วย ...