Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความผูกพันของนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ที่มีต่อสถาบันการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

    สิริธิดา เสาหงษ์; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษามิติของความผูกพันที่มีต่อสถาบันการศึกษา ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 2) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันที่ มีต่อสถาบันการศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในปัจจัย ขับเคลื่อนความผูกพันที่มีต่อความผูกพันที่มีต่อสถาบันการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ จากนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซึ่งศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา จำนวน 300คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ...